Sign In

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

06/07/2021

               Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 12/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – Sáng ngày 06/7/2021, Chi bộ Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.

               Tại Hội nghị các đảng viên đã được nghe đồng chí Trần Phương Nam, Phó cục trưởng – Bí thư Chi bộ phổ biến, quán triệt nội dung kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó cục trưởng – Phó Bí thư Chi bộ phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; đồng chí Trần Quý Hoài, Phó cục trưởng - Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và đồng chí Mai Mạnh Cường, Chánh Văn phòng – Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

               Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp đảng viên, công chức, người lao động của Chi bộ Cục THADS tỉnh Quảng Bình nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện./.
                                                                          
                                                                                                                                    Quang Thành

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: