Sign In

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự

26/05/2017

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; ngày 19 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương.
Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá tình hình thực tiễn công tác thi hành án dân sự tại địa phương tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, các cơ quan Thi hành án dân sự không ngừng được củng cố, kiện toàn, đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự tăng cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu công tác được trang bị tương đối đầy đủ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự từng bước được chú trọng; sự phối kết hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan liên quan được tăng cường; kết quả thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc việc thi hành án phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân... Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh cũng còn những tồn tại, hạn chế cần phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm đưa công tác thi hành án dân sự tại địa phương ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành giao và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan phải chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong quá trình tổ chức thi hành án, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến thi hành án dân sự đến mọi tầng lớp nhân dân, để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung và trong lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng. Chỉ thị cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thi hành án dân sự, hỗ trợ kinh phí, kiện toàn tổ chức, bộ máy nhân sự lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố ...

Việc ban hành chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự và cũng là động lực thúc đẩy mối quan hệ phối hợp của các cơ quan, ban ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, phối hợp thi hành án dân sự, nhằm nâng cao hiệu quả công tác trên địa bàn tỉnh./.   
                                                                                                                                Văn phòng Cục THADS
 

Các tin đã đưa ngày: