Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh - đơn vị điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn (2015-2020)

21/08/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh - đơn vị điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn (2015-2020)
Tỉnh Quảng Ninh là một trong những tỉnh kinh tế xã hội có sự năng động phát triển nhất khu vực Bắc Bộ, điều kiện tự nhiên phong phú và đa dạng. Với tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh, hàng năm tỉnh Quảng Ninh phải giải quyết lượng việc thi hành án dân sự khá lớn và có nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp.
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm, trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi hành chính hàng năm, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự  quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương hàng năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao. Qua tổng kết phong trào thi đua và bình xét điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự quy định, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh được công nhận là đơn vị điển hình tiên tiến cơ sở ngành Tư pháp.
 

Trong những năm qua, công tác Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh không ngừng tăng cường và đạt hiệu quả. Công tác cán bộ luôn được quan tâm, củng cố và kiện toàn; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc góp phần thúc đẩy hiệu quả chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật lao động có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan được đẩy mạnh, nhiều vụ việc trọng điểm, việc tín dụng ngân hàng có số tiền phải thi hành lớn được tập trung giải quyết. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án trong nhân dân được đẩy mạnh, kịp thời thông tin các hoạt động của thi hành án, đặc biệt là biện pháp áp dụng cưỡng chế thi hành án; Tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện các chỉ tiêu công tác thi hành án dân sự. Bên canh đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao hàng năm, mỗi cán bộ công chức trong cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo nhiệm vụ được phân công, tự bố trí, sắp xếp thời gian làm việc khoa học, vượt mọi khó khăn thách thức để phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao, nhằm giảm tối đa lượng án tồn đọng trên phạm vi quản lý, cụ thể:
Năm 2015: Tổng số án phải thi hành là: 9.261 việc, số việc có điều kiện giải quyết: 7.357 việc, số việc giải quyết xong: 6.609 việc, đạt tỉ lệ 91%. Tổng số tiền phải thi hành là: 1.032.648.826.000đ, số tiền có điều kiện giải quyết: 461.599.545.000đ, số tiền đã thi hành xong: 407.783.449.000đ, đạt tỉ lệ 88%.
Năm 2016: Tổng số án phải thi hành là: 9.871 việc, số việc có điều kiện giải quyết: 8.412 việc, số việc giải quyết xong: 6.709 việc, đạt tỉ lệ 80%. Tổng số tiền phải thi hành là: 1.187.687.857.000đ, số tiền có điều kiện giải quyết: 739.584.205.000đ, số tiền đã thi hành xong: 277.660.488.000đ, đạt tỉ lệ 38%.
Năm 2017: Tổng số án phải thi hành là: 9.632 việc, số việc có điều kiện giải quyết: 8.000 việc, số việc giải quyết xong: 6.448 việc, đạt tỉ lệ 81%. Tổng số tiền phải thi hành là: 1.499.552.147.000đ, số tiền có điều kiện giải quyết: 774.599.581.000đ, số tiền đã thi hành xong: 341.872.349.000đ, đạt tỉ lệ 44%.
Năm 2018: Tổng số án phải thi hành là: 10.764 việc, số việc có điều kiện giải quyết: 8.932 việc, số việc giải quyết xong: 7.380 việc, đạt tỉ lệ 83%. Tổng số tiền phải thi hành là: 1.377.367.663.000đ, số tiền có điều kiện giải quyết: 604.418.578.000đ, số tiền đã thi hành xong: 236.031.421.000đ, đạt tỉ lệ 39%.
Năm 2019: Tổng số án phải thi hành là: 10.896 việc, số việc có điều kiện giải quyết: 9.023 việc, số việc giải quyết xong: 7.302 việc, đạt tỉ lệ 80,93%. Tổng số tiền phải thi hành là: 1.471.831.949.000đ, số tiền có điều kiện giải quyết: 656.190.561.000đ, số tiền đã thi hành xong: 276.367.688.000đ, đạt tỉ lệ 42,12%.
Đến nay, tại các cơ quan THADS của tỉnh Quảng Ninh không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.
Bên cạnh việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao hàng năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” theo kế hoạch của Ngành và địa phương phát động với các nội dung phù hợp với đặc thù công tác THADS như: Huy động công chức, người lao động tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp, giúp đỡ ngày công lao động để tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành quyên góp, ủng hộ cho các hộ gia đình nghèo, trẻ em có điều kiện khó khăn, tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do các cấp, ngành phát động… Lồng ghép với công tác đôn đốc xác minh, thi hành án để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan tại các vùng nông thôn để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự.
Với những kết quả đã đạt được, trong 04 năm liền (2016, 2017, 2018, 2019) Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đều đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thi hành án dân sự tặng bằng khen, giấy khen; năm 2019 được Bộ Trưởng Bộ tư pháp tặng danh hiệu Cờ thi đua Ngành Tư pháp.
 
       
 Trong những năm tiếp theo, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nỗ lưc phấn đấu, gìn giữ và phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xứng đáng là gương điển hình tiên tiến để nhân rộng và phát triển phong trào thi đua trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh./.


Theo Văn Phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: