Sign In

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HƯỚNG HÓA BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

14/03/2022

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HƯỚNG HÓA BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Những năm qua, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn huyện Hướng Hóa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp có hiệu quả các cơ quan, đơn vị liên quan và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả công tác thi hành án dân sự chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên; nhiều vụ việc phức tạp, khiếu nại gay gắt, tồn đọng kéo dài được giải quyết dứt điểm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự, hành chính vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Sự phối hợp trong công tác thi hành án có lúc, có nơi, có việc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; số lượng việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn, một số vụ việc có điều kiện nhưng chưa được giải quyết dứt điểm làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.
Nguyên nhân dẫn đến một số tồn tại, hạn chế đó là: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan ban ngành đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính chưa đầy đủ, còn coi việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính là trách nhiệm riêng của các cơ quan thi hành án dân sự; ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật thi hành án dân sự của một bộ phận Nhân dân chưa cao; một số cơ quan tổ chức chấp hành quyết định của cơ quan thi hành án không nghiêm; việc tổ chức thi hành án chưa thực sự quyết liệt; lượng án trên địa bàn ngày càng tăng, tính chất phức tạp...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, ngày 10/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 12 –CT/HU, Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, ban, ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, trọng tâm là Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49- NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, để các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; phối hợp chỉ đạo kịp thời để các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
2. Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường công tác giám sát đối với Ủy ban nhân dân các cấp, Cơ quan Thi hành án dân sự huyện và các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật.
3. Uỷ ban nhân dân huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện để chỉ đạo giải quyết những vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội theo đề nghị của Cơ quan Thi hành án dân sự huyện; chỉ đạo các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thi hành án dân sự huyện trong tổ chức thi hành dân sự. Tiếp tục quan tâm, bố trí một phần kinh phí hỗ trợ một số nhiệm vụ cấp thiết phát sinh của Cơ quan Thi hành án dân sự huyện. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
4. Các tổ chức cơ sở Đảng; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành án, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan khi Cơ quan Thi hành án dân sự huyện yêu cầu, bảo đảm các quyết định được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.
5. Công an huyện thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, ngày 30/3/2012 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thi hành án dân sự huyện trong thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành án; chỉ đạo Công an xã phối hợp, hỗ trợ Cơ quan Thi hành án trong tổ chức thi hành án tại địa bàn.
6. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thi hành án dân sự huyện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân huyện tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án đối với Cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án, nhất là các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án về tham nhũng, kinh tế, thu hồi nợ xấu của các tổ chức tín dụng, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quá trình tổ chức thi hành án phải coi trọng vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, đồng thời, kiên quyết áp dụng và tổ chức cưỡng chế đối với trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng chây ỳ, trốn tránh, chống đối việc thi hành án. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác tiếp công dân, thụ lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.
 Chủ động rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự; xiết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công khai, minh bạch quy trình, thủ tục thi hành án dân sự.
8. Giao Văn phòng Huyện ủy, Tổ giúp việc của Ban Thường vụ về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng Huyện ủy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng quý (hoặc đột xuất) báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện uỷ./.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: