Sign In

HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024 VÀ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW, NGÀY 18/5/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

24/04/2024

HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024 VÀ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW, NGÀY 18/5/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Ngày 17/4/2024, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Nhật Việt – Bí thư chi bộ quán triệt, truyền đạt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” gắn với triển khai thực hiện Quy định số132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quyết định số 414 /QĐ-CCTHADS ngày 15 /12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa ban hành kế hoạch thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo sơ kết đã đánh giá: Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua luôn được Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có chiều sâu, thực chất, phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, đảm bảo yêu cầu và đã đạt được kết quả tích cực; đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí cấp ủy viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Phan Nhật Việt - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: