Sign In

Cục Thi hành án dân sự tổ chức tấp huấn Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

13/02/2020

Cục Thi hành án dân sự tổ chức tấp huấn Thông tư  quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính
Chiều, ngày 07/02/2020 Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức lớp tập huấn Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho công chức phụ trách thông kê, chuyên viên và Thư ký thi hành án dân sự thuộc cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh
Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính gồm 3 Chương, 16 Điều, thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và Thông tư số 08/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
 

Tại buổi tập huấn, các học viên được tập huấn trình tự thực hiện chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; sử dụng các biểu mẫu thống kê và trách nhiệm thực hiện biểu mẫu; báo cáo thống kê và kỳ báo cáo thống kê.
Trong quá trình tập huấn, các học viên được khuyến khích đặt câu hỏi cũng như trao đổi, thảo luận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và đúng quy định trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: