Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021

31/12/2020

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày  13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Chiều ngày 31/12/2020, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị công chức, người lao động cơ quan; Đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng - Bí thư chi bộ chủ trì Hội nghị. 
Việc tổ chức Hội nghị nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, quyền làm chủ của công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành, của tỉnh; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong công tác thi hành án dân sự.

Năm 2020, Đồng chí Cục trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Cục đã bảo đảm thực hiện dân chủ, công khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan;Ban hành Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan; sao gửi các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền theo từng lĩnh vực đến các đơn vị để phổ biến, quan triệt cho công chức, người lao động.

Công khai, niêm yết kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; quản lý, kiểm kê tài sản, trang thiết bị của cơ quan; kết quả xét duyệt quyết toán năm 2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự (hình thức niêm yết: tại cơ quan).

Công khai về chỉ tiêu, nhiệm vụ, biên chế hàng năm Tổng cục Thi hành án dân sự giao, về công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác; giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức – người lao động; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức – người lao động; các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa bảo trì cơ sở vật chất; các nội quy, quy chế của cơ quan được sao gửi đến các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Hội nghị đã nghe một số ý kiến phát biểu của công chức, người lao động trong cơ quan đóng góp đề nghị bổ sung các Quy chế của cơ quan để phù hợp với các văn bản pháp luật mới ban hành; các ý kiến góp ý đề nghị Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động của cơ quan.

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Cục trưởng - Bí thư chi bộ tiếp thu, giải đáp các ý kiến góp ý, kiến nghị; chỉ đạo các Phòng chuyên môn tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021.
 
Công đoàn Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: