Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

28/03/2022

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 10/02/2022 của Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Công văn số 208-CV/ĐU ngày 04/3/2022 của Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc học tập, quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, ngày 24/03/2022, Chi bộ Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức quán triệt, triển khai 07 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) và 07 quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho các đảng viên.
Báo cáo viên của Chi bộ trực tiếp triển khai những nội dung cốt lõi, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của các nghị quyết: Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 29/6/2021 về định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 09/07/2021 về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/07/2021 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 23/12/2021 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/12/2021 về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 21/7/2021 về xây dựng thành phố Sóc Trăng đạt đô thị loại II.

    Bên cạnh đó, đảng viên của chi bộ cũng được quán triệt các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bao gồm: Quy định số 24, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 22, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn số 02, ngày 9/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 02, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm…

    Sau buổi triển khai, Chi bộ sẽ phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện từng nghị quyết và cụ thể hóa các nội dung nghị quyết của tỉnh, các quy định, hướng dẫn của Trung ương vào kế hoạch của cơ quan, chi bộ; chỉ đạo, quán triệt cho từng đảng viên cần phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa các nghị quyết chuyên đề của tỉnh và các quy định, hướng dẫn của Trung ương vào cuộc sống./.
 

Các tin đã đưa ngày: