Sign In

Những quy định mới về tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư trong Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

22/08/2022

Ngày 28/6/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2022/TT-BNV). So với Thông tư số 02/2021/TT-BNV, Thông tư số 06/2022/TT-BNV có một số nội dung mới về tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngàn văn thư, cụ thể:
Thứ nhất, thay đổi về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
Thông tư số 06/2022/TT-BNV chỉ quy định về năng lực ngoại ngữ đối với các ngạch công chức hành chính (ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên) như sau: có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm (khoản 1, 3, 5 Điều 1).
So với Thông tư số 02/2021/TT-BNV, Thông tư số 06/2022/TT-BNV không còn quy định bắt buộc về trình độ ngoại ngữ đối với từng ngạch công chức chuyên ngành hành chính, cụ thể: ngạch chuyên viên cao cấp yêu cầu có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (điểm g khoản 3 Điều 5); ngạch chuyên viên chính và chuyên viên yêu cầu có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (điểm đ khoản 3 Điều 6); ngạch chuyên viên, yêu cầu có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (điểm d khoản 3 Điều 7).
Như vậy, tiêu chuẩn về năng lực ngoại ngữ của các ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên theo quy định mới sẽ căn cứ vào yêu cầu của từng vị trí việc làm.
Thứ hai, thay đổi về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
So với Thông tư số 02/2021/TT-BNV, tên chương trình chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính tại Thông tư số 06/2022/TT-BNV đã thay đổi:
- Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp (điểm c khoản 4 Điều 5); tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính (điểm b khoản 4 Điều 6);  tiêu chuẩn ngạch chuyên viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên (điểm b khoản 4 Điều 7).
- Thông tư số 06/2022/TT-BNV quy định tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp (khoản 2 Điêu 1); tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính (khoản 4 Điều 1); tiêu chuẩn ngạch chuyên viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên (khoản 6 Điều 1).
Ngoài ra, Thông tư số 06/2022/TT-BNV cũng quy định rộng hơn về tiêu chuẩn này, cụ thể so với Thông tư số 02/2021/TT-BNV, bên cạnh tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng Thông tư số 06/2022/TT-BNV có thêm quy định về chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp/ chuyên viên chính/ chuyên viên và tương đương.
Tuy nhiên, Thông tư số 06/2022/TT-BNV (Điều 2 về hiệu lực thi hành) quy định trường hợp công chức hành chính có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính theo quy định của pháp luật trước ngày 30/6/2022 thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với các ngạch công chức và tương đương tương ứng, được sử dụng khi nâng ngạch công chức.
Thứ ba, thay đổi về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với ngạch văn thư viên chính và văn thư viên
Thông tư số 06/2022/TT-BNV quy định rộng hơn về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với ngạch văn thư viên chính và văn thư viên so với Thông tư số 02/2021/TT-BNV, cụ thể:
- Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định tiêu chuẩn ngạch văn thư viên chính và ngạch văn thư viên: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư-lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (khoản 4 Điều 10 và khoản 4 Điều 11).
- Thông tư số 06/2022/TT-BNV quy định tiêu chuẩn ngạch văn thư viên chính và ngạch văn thư viên: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư-lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư-lưu trữ, lưu trữ (khoản 7 và khoản 8 Điều 1
Trên đây là những quy định mới về ngạch công chức chuyên ngành hành chính trong Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022). Có thể nói, Thông tư số 06/2022/TT-BNV đã sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư phù hợp với chủ trương của Chính phủ về việc cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu, bảo đảm nguyên tắc việc bỏ các chứng chỉ gắn với nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồ dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức một cách thực chất, phù hợp với vị trí việc làm.
 


Theo thads.moj.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: