Sign In

Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Thi hành án dân sự

30/11/2016

     Ngày 3-11, Cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có Công văn số 1521/CV-THADS để triển khai thi hành Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS của Tổng cục THADS về việc ban hành quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin (PNCCTT) cho báo chí của cơ quan THADS.
     Đồng chí Quách Vĩnh Phong - Chánh văn phòng Cục THADS, cho biết, Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS của Tổng cục THADS đã quy định chi tiết, cụ thể quy trình PNCCTT cho báo chí của cơ quan THADS. Theo Điều 2 nguyên tắc PNCCTT cho báo chí phải đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, nghiêm túc, trách nhiệm, chính xác và chuẩn mực; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ truyền thông, xây dựng hình ảnh đẹp về cơ quan và người công chức THADS; chuyên nghiệp hóa công tác PNCCTT cho báo chí, nâng cao kỹ năng, tính nhanh nhạy trong phản ứng, phản hồi ý kiến trước thông tin báo chí và vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Điều 3 quy định, người PNCCTT cho báo chí của cơ quan THADS trên mỗi địa bàn tỉnh là Cục trưởng Cục THADS. Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cùng cấp và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS. Trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục THADS có thể ủy quyền cho người khác có trách nhiệm thuộc cục hoặc chi cục THADS trực thuộc PNCCTT cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao. Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng từng vụ việc và có thời hạn nhất định nhưng người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền tiếp cho người khác. Cá nhân, công chức, người lao động tại Cục THADS, các chi cục THADS trực thuộc được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan, không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật nhà nước, bí mật công vụ và phải trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, lãnh đạo đơn vị về nội dung thông tin đã cung cấp.
 
     Đồng chí Quách Vĩnh Phong cho biết, Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS của Tổng cục THADS còn quy định chi tiết việc cung cấp thông tin cho báo chí; PNCCTT cho báo chí định kỳ; PNCCTT cho báo chí trong trường hợp đột xuất; xử lý thông tin báo chí; trả lời trên báo chí; trả lời phỏng vấn trên báo chí; họp báo; cải chính trên báo chí; phản hồi thông tin; quyền, trách nhiệm của Cục trưởng Cục THADS trong việc PNCCTT cho báo chí; trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc PNCCTT cho báo chí. Trong đó, căn cứ Điều 4 của Quyết định số 1119 thì việc cung cấp thông tin cho báo chí phải trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, người phát ngôn có quyền, nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí (định kỳ và đột xuất) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Người phát ngôn có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân, bí mật khác theo quy định của pháp luật; thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố; những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.
 

     Đối với trường hợp PNCCTT cho báo chí định kỳ, hàng tháng, người phát ngôn tổ chức cung cấp, cập nhật thông tin trên Trang tin điện tử của Cục theo quy định của pháp luật. Trong vòng 10 ngày đầu của mỗi quý, Cục trưởng Cục THADS tổ chức họp báo để cung cấp cho báo chí thông tin định kỳ về công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Khoản 1,2 Điều 5 Quyết định số 1119). Trường hợp PNCCTT cho báo chí trường hợp đột xuất thì người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm PNCCTTT kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của cục, chi cục trực thuộc nhằm định hướng dư luận; trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cục, chi cục trực thuộc thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động PNCCTT cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 1 ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra; khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về các hoạt động THADS, hành chính trên phạm vi địa bàn do cơ quan mình quản lý, người phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 1119).

     Căn cứ Điều 8 của Quyết định, khi người đứng đầu cơ quan báo chí có yêu cầu Cục THADS trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Cục trưởng Cục THADS sự có trách nhiệm rà soát lại nội dung được nêu và trả lời trên báo chí. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân và tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến, Cục trưởng Cục THADS có trách nhiệm thông báo cho cơ quan báo chí biết biện pháp giải quyết. Theo Điều 9, người phỏng vấn phải thông báo trước cho người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn biết mục đích, yêu cầu và câu hỏi phỏng vấn. Trường hợp cần phỏng vấn trực tiếp mà không có sự thông báo trước thì phải được người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đồng ý. Sau khi phỏng vấn, trên cơ sở thông tin, tài liệu của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp, người phỏng vấn có quyền thể hiện bằng các hình thức phù họp theo nguyên tắc chính xác, trung thực nội dung ừả lời của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi đăng, phát. Đồng thời, Điều 9 còn quy định, khi có căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cục, chi cục trực thuộc, người phát ngôn có văn bản yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ việc mà báo chí đã đăng, phát có văn bản kết luận. Khi có văn bản kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ việc mà báo chí đã đăng, phát là sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cục, chi cục trực thuộc, người phát ngôn có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát phần nội dung kết luận đó và nội dung cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả tác phẩm báo chí theo quy định.

     Cũng theo đồng chí Quách Vĩnh Phong, Điều 15 của Quyết định số 1119 quy định: “Cục trưởng Cục THADS có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung quy chế này tới công chức, người lao động trên địa bàn quản lý, chỉ đạo xử lý thông tin báo chí theo yêu cầu; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện về Tổng cục THADS. Công chức, người lao động cơ quan THADS các địa phương có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định về PNCCTT cho báo chí. Trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật”
 
C.H

Các tin đã đưa ngày: