Sign In

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2021

12/04/2021

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2021
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng  năm 2021. Sáng ngày 09/4/2021 Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thanh Hóa tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm.
Chủ trì Hội nghị: đồng chí Bùi Mạnh Khoa, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí Phó Cục trưởng. Đại biểu triệu tập bao gồm: Lãnh đạo các phòng chuyên môn, toàn thể cán bộ, công chức thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
(Đ/c Bùi Mạnh Khoa, Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị)
Báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm cho thấy: năm 2021 là năm thứ hai hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Các cơ quan THADS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực chủ động bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nhiều biện pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc Hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao.
Để kịp thời triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao và đảm bảo tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành. Ngay sau khi kết thúc năm công tác 2020, Cục đã ban hành Công văn số 790/CTHADS - VP ngày 19/10/2020 chỉ đạo toàn diện công tác năm 2021 đến các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS trong toàn tỉnh, với quyết tâm đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, nâng cao kết quả THADS của toàn tỉnh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 84% về việc, trên 42% về tiền trên số có điều kiện thi hành. Tiếp đó, Cục đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-CTHADS ngày 31/12/2020 về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC cho các Chi cục THADS và các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS năm 2021. Xây dựng và quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 đảm bảo đúng quy định. Xây dựng Kế hoạch số 101/KH-CTHADS ngày 25/02/2021 phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao,  lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021); xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 41/KH-CTHADS ngày 20/01/2021 về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa.
(Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2021)
Về kết quả thi hành án dân sự
- Về việc: Tổng số bản án, quyết định đã nhận là 6.000 bản án, quyết định; Tổng số giải quyết là 13.016 việc , trong đó số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 4.892 việc; Số thụ lý mới là 8.124 việc, tăng 89 việc, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020. Sau khi trừ đi số ủy thác 72 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 0 việc, tổng số phải thi hành là 12.944 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 10.743 việc chiếm 82,99% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.186 việc, chiếm 17,01% trong tổng số phải thi hành.
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 5.689 việc, giảm 682 việc, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt tỷ lệ 52,96% (thấp hơn7,43% về tỷ lệ giải quyết so với cùng kỳ năm 2020).So với chỉ tiêu của Tổng cục giao còn thiếu 29,54%. Tổng số việc chưa có điều kiện thi hành đã chuyển sổ theo dõi riêng là 1.779 việc; Số việc chuyển kỳ sau 7.255 việc,tăng 1.234 việc (tăng 20,49%) so với cùng kỳ năm 2020.
- Về tiền: Tổng số giải quyết là 2.004 tỷ 437 triệu 376 nghìn đồng , trong đó số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.483 tỷ 049 triệu 435 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 521 tỷ 387 triệu 941 nghìn đồng, giảm 1.416 tỷ 387 triệu 453 nghìn đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm 2020. Sau khi trừ đi số ủy thác 181 tỷ 535 triệu 673 nghìn đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 0 đồng, tổng số phải thi hành là 1.822 tỷ 901 triệu 703 nghìn đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 1.119 tỷ 976 triệu 785 nghìn đồng chiếm 61,43% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 693 tỷ 998 triệu 434 nghìn đồng, chiếm 38,57% trong tổng số phải thi hành.
Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 178 tỷ 410 triệu 379 nghìn đồng, tăng 25 tỷ 483 triệu 916 nghìn đồng (tăng16,6% so với cùng kỳ năm 2020), đạt tỷ lệ 15,93% (cao hơn 9,79% về tỷ lệ giải quyết so với cùng kỳ năm 2020), so với chỉ tiêu của Tổng cục giao còn thiều 24,17%. Tổng số tiền chưa có điều kiện thi hành đã chuyển sổ theo dõi riêng là 98 tỷ 659 triệu 592 nghìn đồng; Số tiền chuyển kỳ sau 1.644 tỷ 491 triệu 324 nghìn đồng, giảm1.196 tỷ 398 triệu 609 nghìn đồng (giảm42,1%) so với cùng kỳ năm 2020.
- Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước:
Số việc phải thi hành 8.129 việc, tương ứng với số tiền là 102 tỷ 037 triệu 768 nghìn đồng (chiếm 62,8% về việc và 5,6% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). So với cùng kỳ năm 2020 giảm 220 việc (giảm 2,64%), tăng thêm 23 tỷ 739 triệu 034 nghìn đồng (tăng 30,32%). Kết quả: đã thi hành được 4.119 việc tương ứng với số tiền là 17 tỷ 693 triệu 477 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 60,34% về việc và 27,18% về tiền trên số có điều kiện giải quyết của loại việc này. So với cùng kỳ năm 2020 số thi hành xong giảm 738 việc (giảm 15,2%), tăng 3 tỷ 665 triệu 458 nghìn đồng (tăng 26,13%).
- Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng:
Số việc phải giải quyết loại này là 569 việc, tương ứng với số tiền là 1.322 tỷ 947 triệu 097 nghìn đồng. Số có điều kiện thi hành là 387 việc tương ứng số tiền 871 tỷ 275 triệu 143 nghìn đồng. Đã giải quyết xong 57 việc tương ứng số tiền là 227 tỷ 688 triệu 867 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 10,01% về việc và 17, 21% về tiền trên tổng số phải thi hành của loại việc này.
- Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính:
Trong 06 tháng đầu năm 2021, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 27 bản án hành chính (trong đó, số bản án có nội dung theo dõi là 08 bản án, số bản án không có nội dung theo dõi là 19 bản án). Cơ quan THADS thực hiện theo dõi 16 vụ việc (trong đó, kỳ trước chuyển sang là 08 việc, mới thụ lý là 08 việc). Các cơ quan THADS đã ra 11 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án; đăng tải công khai 03 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án là 01 vụ và có 01 văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm do không chấp hành án. Kết quả theo dõi: 05 vụ việc được theo dõi đã thi hành xong, 11 vụ việc chưa thi hành xong.
Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Các ý kiến thảo luận tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, phối hợp xác minh tài sản, trong đính chính, giải thích, kiến nghị các bản án, quyết định của Tòa án, đặc biệt là khó khăn trong giải quyết các vụ việc tín dụng, ngân hàng, là loại việc có số phải thi hành án chiếm tỷ lệ cao về tiền. Bên cạnh đó cũng nêu những biện pháp khắc phục và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án được giao.
(Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị)
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Cục trưởng Bùi Mạnh Khoa biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cơ quan THADS tỉnh trong 06 tháng vừa qua, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí Chi cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và các đồng chí Lãnh đạo Cục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của công chức, người lao động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức ngành Tư pháp và chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, liêm khiết; Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, phối hợp, hỗ trợ trong công việc để cùng nhau hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác THADS, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng vặt; tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thi hành án.Tiếp tục tập trung tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, đồng thời chủ động, quyết liệt đẩy mạnh tổ chức thi hành án, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.
Sau ½ ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021 đã thành công tốt đẹp.
Tin bài: Đào Tuấn Linh, Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

Các tin đã đưa ngày: