Sign In

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Cường (CHV Phạm Văn Tâm) (28/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông  Nguyễn Văn Cường. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 331/TB-CCTHADS ngày 25/7/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Cường (CHV Phạm Văn Tâm) (28/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông  Nguyễn Văn Cường. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 331/TB-CCTHADS ngày 25/7/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (03 vụ) gồm: vụ ông Trần Thanh Phong; vụ ông Võ Văn Hùng, bà Bùi Thị Ngọc Lan và vụ Huỳnh Văn Lực, bà Võ Thị Mỹ Trinh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (27/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (03 vụ) gồm: vụ ông Trần Thanh Phong; vụ ông Võ Văn Hùng, bà Bùi Thị Ngọc Lan và vụ Huỳnh Văn Lực, bà Võ Thị Mỹ Trinh. Chi tiết theo 03 tập tin “Thông báo số 439/TB-CCTHADS, 440/TB-CCTHADS và Thông báo số 441/TB-CCTHADS cùng ngày 27/7/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (tàu cá lần 11) vụ ông Nguyễn Văn Dây (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (26/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (tàu cá lần 11) vụ ông Nguyễn Văn Dây. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 428/TB-CCTHADS ngày 21/7/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lãnh (CHV Lê Minh Hải) (25/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lãnh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 142/TB-CCTHADS ngày 25/7/2022 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lý Văn Hảo (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (25/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Lý Văn Hảo. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 435/TB-CCTHADS ngày 25/7/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Thái Thị Thanh Thuý (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (25/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Thái Thị Thanh Thuý. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 436/TB-CCTHADS ngày 25/7/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (lần 1) vụ ông Hồ Thanh Nhẫn (CHV Phan Thanh Nhân) (22/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (lần 1) vụ ông Hồ Thanh Nhẫn. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 583/TB-CCTHADS ngày 15/7/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (lần 3) vụ bà Nguyễn Thị bảy, ông Lê Tấn Bảo (CHV Phan Thanh Nhân) (22/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (lần 3) vụ bà Nguyễn Thị bảy, ông Lê Tấn Bảo. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 584/TB-CCTHADS ngày 15/7/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Quang (CHV Đặng Văn Lợi) (22/07/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Quang. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 248/TB-CCTHADS ngày 21/7/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: