Sign In

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Huyên, ông Dương Văn Tuân. (CHV Lê Anh Quốc) (13/05/2022)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Huyên, ông Dương Văn Tuân. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 115/TB-CTHADS ngày 09/5/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ ông Nguyễn Văn Quang, bà Nguyễn Thị Kim Loan. (CHV Đặng Nghĩa Nhân) (13/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ ông Nguyễn Văn Quang, bà Nguyễn Thị Kim Loan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 278/TB-CCTHADS ngày 12/5/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (02 vụ) gồm: vụ ông Nguyễn Hồng Khánh, bà Nguyễn Thị Vân và vụ ông Lê Văn Giằn, bà Lê Thị Loan (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). (12/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ) gồm: vụ ông Nguyễn Hồng Khánh, bà Nguyễn Thị Vân và vụ ông Lê Văn Giằn, bà Lê Thị Loan. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 314/TB-CCTHADS và Thông báo số 315/TB-CCTHADS cùng ngày 11/5/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Phan Hoàng Giang) (12/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Phạm Thị Ngọc Lan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 56/TB-CCTHADS ngày 12/5/2022 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (lần 2) vụ ông Nguyễn Khắc Nghĩa và bà Trần Ngọc Thuý Lan (CHV Trần Thị Thu Bình) (10/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (lần 2) vụ ông Nguyễn Khắc Nghĩa và bà Trần Ngọc Thuý Lan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 266/TB-CCTHADS ngày 08/5/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (CHV Nguyễn Hoài Ân) (10/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Ngọc Hương. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 274/TB-CCTHADS ngày 10/5/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (04 vụ) gồm: vụ ông Huỳnh Văn Lực, vụ ông Trần Thanh Phong, vụ ông Võ Văn Hùng, bà Bùi Thị Ngọc Lan và vụ ông Nguyễn Văn Tươi, bà Đoàn Thị Lộc. (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (09/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (04 vụ) gồm: vụ ông Huỳnh Văn Lực, bà Võ Thị Mỹ Trinh, vụ ông Trần Thanh Phong, vụ ông Võ Văn Hùng, bà Bùi Thị Ngọc Lan và vụ ông Nguyễn Văn Tươi, bà Đoàn Thị Lộc. Chi tiết theo 04 tập tin “Thông báo số 303/TB-CCTHADS, Thông báo số 304/TB-CCTHADS, Thông báo số 305/TB-CCTHADS và Thông báo số 306/TB-CCTHADS cùng ngày 06/5/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Tài, bà Phạm Thị Thu (CHV Nguyễn Việt Thắng) (09/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Tài, bà Phạm Thị Thu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 188/TB-THADS ngày 28/4/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Quang (CHV Đặng Nghĩa Nhân) (06/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Quang. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 265/TB-CCTHADS ngày 05/5/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (03 vụ) gồm: vụ ông Văn Công Biền, vụ ông Nguyễn Văn Hoánh và vụ ông Đoàn Văn Chính. (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (05/05/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (03 vụ) gồm: vụ ông Văn Công Biền, vụ ông Nguyễn Văn Hoánh và vụ ông Đoàn Văn Chính. Chi tiết theo 03 tập tin “Thông báo số 294/TB-CCTHADS, Thông báo số 295/TB-CCTHADS và Thông báo số 296/TB-CCTHADS cùng ngày 28/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: