Sign In

Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh: Phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2021)

01/04/2021

Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh: Phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2021)
Nhằm tạo động lực để các tập thể, cá nhân trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) toàn thành phố nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu THADS, hành chính được giao trong năm 2021, căn cứ Kế hoạch số 1005/KH-TCTHADS ngày 29/3/2021 của Tổng cục THADS về phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2021), Cục Thi hành án dân sự Thành phố phát động tới toàn thể công chức, người lao động trong toàn Hệ thống Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021). 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi công chức, viên chức và người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao.
- Nâng cao kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền, công tác theo dõi thi hành án hành chính, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, thực hiện tốt các mặt công tác khác.
- Kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua này.
2. Yêu cầu
Các hoạt động thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự bảo đảm thiết thực, lành mạnh; huy động được sự tham gia của các tập thể và cá nhân trong toàn Hệ thống nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI XÉT KHEN THƯỞNG
1. Đối tượng: Các tập thể, cá nhân trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự Thành phố;
2. Phạm vi: Khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự Thành phố dựa trên thành tích đạt được trong phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.
III. NỘI DUNG
1. Khẩu hiệu: “Thi đua lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021)”.
2. Thời gian: Từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/6/2021.
3. Nội dung: Mở đợt cao điểm thi hành án dân sự nhằm nâng cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng, trong đó chú trọng các nội dung:
- Kết quả thi hành án dân sự về việc 9 tháng đầu năm 2021 (tính từ 01/10/2020 đến hết 30/6/2021):
+ Các đơn vị có tổng số giải quyết từ 500 đến 5.000 việc, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 75%.
+ Các đơn vị có tổng số giải quyết từ trên 5.000 đến 10.000 việc, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 74%.
+ Các đơn vị có tổng số giải quyết từ trên 10.000 đến 15.000 việc, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 72%.
+ Các đơn vị có tổng số giải quyết từ trên 15.000 phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 70%.
- Kết quả thi hành án dân sự về tiền 9 tháng đầu năm 2021 (tính từ 01/10/2020 đến hết 30/6/2021):
+ Các đơn vị có tổng số giải quyết từ 10 tỷ đến 500 tỷ, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 35%.
 + Các đơn vị có tổng số giải quyết từ trên 500 tỷ đến 1.000 tỷ, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 34%.
 + Các đơn vị có tổng số giải quyết từ trên 1.000 tỷ đến 5.000 tỷ, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 32%.
+ Các đơn vị có tổng số giải quyết từ trên 5.000 tỷ phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong trên có điều kiện đạt 30%.
- Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành. Ra quyết định thi hành án đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành đúng thời hạn qui định; đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn nghiệp vụ; kỷ cương, kỷ luật hành chính, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả thi hành án trong các vụ án tham nhũng - kinh tế, thu hồi cho ngân sách nhà nước, tín dụng - ngân hàng, các vụ việc thi hành án trọng điểm;
- Lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để ký hợp đồng thẩm định và bán đấu giá tài sản; đảm bảo trình tự, thủ tục thẩm định, bán đấu giá đúng quy định pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được bảo vệ;
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ; nêu cao trách nhiệm giải trình và tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức thi hành án dân sự.
IV. TỔNG KẾT ĐỢT THI ĐUA
1. Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Cục trưởng, Giấy khen của Tổng Cục trưởng.
 2. Tiêu chuẩn, điều kiện, chỉ tiêu xét khen thưởng
2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện
- Đối với tập thể:
Giấy khen của Cục trưởng, Giấy khen của Tổng Cục trưởng được xét, tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Lập thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm;
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan;
- Không có cá nhân thuộc đơn vị vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng (từ 01/10/2020 đến 30/6/2021).
- Đối với cá nhân:
Giấy khen của Cục trưởng,  Giấy khen của Tổng Cục trưởng được xét, tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
+ Là cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm;
+ Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; có ý thức trong đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
+ Không vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng (từ 01/10/2020 đến 30/6/2021).
(Đối với Thủ trưởng đơn vị phải đạt các tiêu chuẩn, điều kiện của cá nhân và tập thể nêu trên).
2.2. Chỉ tiêu
- Giấy khen của Cục trưởng xét tặng cho cá nhân, tập thể đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và nội dung thi đua theo Kế hoạch này (không giới hạn chỉ tiêu).
- Giấy khen của Tổng cục trưởng đề nghị xét tặng không quá 02 tập thể, 02 cá nhân.
Kết thúc đợt thi đua, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và chỉ tiêu khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố bình xét đề nghị Cục trưởng tặng Giấy khen và trình Tổng Cục trưởng tặng Giấy khen.
V. THỦ TỤC KHEN THƯỞNG
- Các tập thể, cá nhân đề nghị Cục trưởng, Tổng Cục trưởng tặng Giấy khen đề nghị gửi Tờ trình, Biên bản, Danh sách, Báo cáo thành tích về Cục thi hành án dân sự Thành phố.
- Báo cáo thành tích phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (đối với cá nhân) hoặc cơ quan quản lý trực tiếp (đối với tập thể).
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Cục thi hành án dân sự Thành phố (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 để kịp thời thẩm định, xét khen thưởng trong đợt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Lãnh đạo Cục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đợt thi đua, bảo đảm được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ, đúng hướng, thiết thực và có hiệu quả.
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố bình xét, lựa chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi đua, đề nghị Cục trưởng tặng Giấy khen và trình Tổng Cục trưởng tặng Giấy khen theo quy định.
- Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch.

                                                                                                                                    Cẩm Tú
 

 
 
 

 

Các tin đã đưa ngày: