Sign In

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

31/10/2019

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Ngày 22/01/2019, Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Quy định số 22-Qđi/TU về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản.
Theo đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, trước hết là Thường trực cấp ủy, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và của cấp trên.
          Gương mẫu thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của     Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương
          Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, đi đầu trong việc nêu gương để cấp dưới học tập, noi theo; đảng viên phải gương mẫu trước quần chúng.
          Bên cạnh đó Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải gương mẫu đi đầu thực hiện:
1. Nêu gương về tư tưởng chính trị
a) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.
b) Chủ động ngăn chặn, phản bác, các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai sự thật; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
c) Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạnh của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước, cho tỉnh và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
2. Nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong
a) Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
b) Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
c) Tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.
d) Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, hiệu quả; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi, cởi mở để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trước hết là trong cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.
3. Nêu gương về tự phê bình và phê bình
a) Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo; thực sự cầu thị, tự giác, trung thực; có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; bảo vệ người tốt; không tranh công đổ lỗi, không lợi dụng phê bình với động cơ xấu.
b) Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm khi có khuyết điểm hoặc khi cơ quan, đơn vị, lĩnh vực do mình phụ trách có khuyết điểm; phải có kế hoạch sửa chữa và tích cực sửa chữa.
c) Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.
4. Nêu gương về quan hệ với nhân dân
a) Không quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.
b) Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân. Làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.
c) Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
5. Nêu gương về trách nhiệm trong công tác
a) Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác, lĩnh vực được phân công. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách.
b) Thực hiện nghiêm quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.
c) Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương, của địa phương, của ngành; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm. Tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.
d) Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chủ động chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận; tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, lợi ích của quốc gia - dân tộc, của địa phương, cơ quan, đơn vị.
6. Nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật
a) Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Gương mẫu chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.
b) Giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.
7. Nêu gương về đoàn kết nội bộ
a) Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ, thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.
b) Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp.
c) Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác.
Ngoài ra Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống:
1. Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị. Lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.
2. Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Định kiến với người góp ý, phê bình; chia rẽ bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân. Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.
3. Chủ trì tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách trái chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng hoặc gây thiệt hại đối với lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân.
4. Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm… Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân.
5. Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đối với việc đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đấu giá đất đai, tài sản nhà nước.
6. Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí.
7. Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định.
8. Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.
          Về tổ chức thực hiện: Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định và định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các Ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên ừuyền và tổ chức thực hiện tốt các quy định nêu gương của Trung ương, của tỉnh; gắn việc thực hiện Quy định này với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên yà lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Kịp thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm để làm gương cho cấp dưới.
Nguyễn Hoàng Minh

Các tin đã đưa ngày: