Sign In

Cục THADS tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 102/KH- UBND về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021

24/06/2021

Cục THADS tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 102/KH- UBND về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021
Ngày 24/6/2021 cục Thi hành án dân sự tỉnh bản hành Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021, trong đó Cục trưởng yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau: 
         1. Quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị những nội dung trong Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Kế hoạch đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục tại mục Thông báo). Đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021.
          2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo và quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có liên quan đến công tác THADS; đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
          3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thay đổi mạnh mẽ về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ, giao tiếp với người dân và doanh nghiệp, trên tinh thần “hỗ trợ - lắng nghe - thấu hiểu - thân thiện - nhiệt tình”, để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng “Chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Người đứng đầu đơn vị coi đây là một nội dung làm căn cứ xếp loại thi đua, đánh giá tập thể, cán bộ, công chức hàng năm.         

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: