Sign In

Ban hành kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

03/03/2021

Ban hành kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 25/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, Ngày 02/3/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh.
Với mục địch và yêu cầu:
Tổ chức “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe công chức, người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Việc tổ chức thực hiện “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” phải đảm bảo hiệu quả,  thiết thực, thu hút và được sự quan tâm tích cực của các đơn vị, tổ chức đoàn thể và toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự và phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, của ngành và địa phương,

Theo đó Cục Thi hành án đã đề ra các nội dụng cần thực hiện trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 như sau:

 + Triển khai, phổ biến tuyên truyền các văn bản của Đảng, Chính phủ, địa phương có liên quan tới an toàn, vệ sinh lao động([1]) tới toàn thể công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh; đồng thời sưu tầm các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm có nội dung hoạt động tới công tác an toàn, vệ sinh lao động để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục.
+ Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức trực quan như treo khẩu hiệu, băng zôn tuyên truyền nội dung liên quan đến tháng ATVSLĐ tại cơ quan với khẩu hiệu “Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc” hoặc “Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình và giải pháp bảo đảm ATVSLĐ và phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc”.
+ Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại đơn vị.
+ Thường xuyên kiểm tra vệ sinh bồn nước sinh hoạt, máy lọc nước để đảm bảo vệ sinh nguồn nước sạch phục vụ công chức, người lao động.
+ Thường xuyên vệ sinh khuân viên trụ sở, cơ quan sạch đẹp.
+ Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình là người công chức, lao động trong cơ quan, đơn vị bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nếu có).
+ Tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, ngành và địa phương để đảm bảo vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa triển khai tháng an toàn, vệ sinh lao động sao cho phù hợp với yêu cầu.
+ Tạo điều kiện cho công chức, người lao động trong cơ quan có điều kiện làm việc an toàn, môi trường làm việc thật tốt.
+ Tùy từng tình hình của mỗi đơn vị, tổ chức cho công chức, người lao động được khám sức khỏe định kỳ.
 
([1]) Bộ Luật lao động; Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chị thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Nghị định số 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng); Nghị định số 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động...
.
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: