Sign In

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

26/11/2023

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động  của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
Trên cơ sở quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang  (kèm theo Quyết định số 208/QĐ-CTHADS ngày 20/11/2023)
 
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang gồm 04 chương, 25 điều, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đảm bảo quyền làm chủ, rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động  trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa và chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, phiền hà, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh.
Trên cơ sở các nội dung cụ thể được quy định tại Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang, công chức, người lao động trong cơ quan được bàn, quyết định, tham gia ý kiến, kiểm tra giám sát, bảo đảm thực hiện dân chủ tại cơ quan có hiệu quả, thực chất, gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của Chi bộ, sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự và sự tham gia tích cực của tổ chức đoàn thể theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ Thủ trưởng.
 
 Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng
 
 

Các tin đã đưa ngày: