Sign In

Cục THADS tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024

10/10/2023

Cục THADS tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện  nhiệm vụ công tác năm 2024
Thực hiện Công văn số 3738/TCTHADS-NV3 ngày 05/10/2023 của Tổng cục THADS về việc triển khai thực hiện công tác năm 2024, Cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố:
1. Quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị Công văn số 3738/TCTHADS-NV3 ngày 05/10/2023 của Tổng cục THADS (đã gửi trên Hệ thống văn bản và điều hành).
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
2.1. Trong thời gian chờ Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự, tiếp tục chỉ đạo tổ chức THADS, theo dõi THAHC theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2023; bảo đảm chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Tuyệt đối không được có tư tưởng “đủng đỉnh”, “xả hơi”, chậm tổ chức việc thi hành án.
2.2. Thủ trưởng các  đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS cấp huyện tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc theo dõi tình hình, kết quả thực hiện các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS và của chính quyền địa phương.
2.3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) giai đoạn 2022-2026 (sau đây gọi là Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ); Quyết định số 1520/QĐ-BTP ngày 13/7/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ và Kế hoạch số 40/KH-CTHADS ngày 28/7/2022 của Cục THADS thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ.
Rà soát toàn bộ các hồ sơ thi hành án, kịp thời tổ chức xác minh, phân loại chính xác về điều kiện thi hành án của từng hồ sơ để có biện pháp xử lý hiệu quả. Tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành, các các vụ việc trên 01 năm chưa thi hành xong nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai đã báo cáo Đoàn khảo sát Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 8/2023 (31 việc = 4.691.957.000 đồng), việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đặc biệt đối với công tác kê biên, thẩm định, bán đấu giá tài sản và cưỡng chế giao tài sản, Thủ trưởng cơ quan THADS phải bảo đảm kiểm soát đối với 100% vụ việc liên quan đến đấu giá tài sản. Nếu để xảy ra các sai phạm thì Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan THADS chịu trách nhiệm theo quy định.
Theo dõi đầy đủ, kịp thời việc THAHC. Kịp thời thực hiện  kiến nghị xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm THAHC, không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ, không đúng bản án, quyết định của Toà án.
2.4. Triển khai các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của năm 2023 đã nêu trong báo cáo của các đơn vị; các kết luận kiểm tra của Cục; các kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thẩm tra hồ sơ thi hành án, trong đó chú trọng tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, THAHC; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản kê biên.
2.5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ của Cục trưởng, Chi cục trưởng và tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.
2.6. Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách, tài sản Nhà nước đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng chế độ hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan đã ban hành. Thực hiện nghiêm chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán nghiệp vụ thi hành án; quản lý chặt chẽ hoạt động thu, chi nghiệp vụ thi hành án; quản lý và sử dụng biên lai thu tiền thi hành án; tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí toà án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đúng Quyết định số 802/QĐ-TCTHADS ngày 14/8/2023.
2.7. Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và thực hiện tốt các quy chế phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, phấn đấu kết thúc năm 2024 hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
2.8. Thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng cục, Cục THADS về ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt khai thác có hiệu quả các phần mềm đang sử dụng trong Hệ thống THADS để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động THADS. Kịp thời cập nhật thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành lên Trang thông tin điện tử THADS (trình tự, thủ tục, các bước thực hiện theo đúng Công văn số 175/CTHADS-VP ngày 29/3/2021 của Cục Thi hành án dân sự gửi kèm theo); chỉ đạo sát sao việc cập nhật thông tin, hồ sơ, tiến độ lên phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS để phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành chung.
2.9. Trên cơ sở kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị chủ động chuẩn bị các nội dung để tổng kết công tác THADS, THAHC năm 2023 và triển khai công tác THADS, THAHC năm 2024, bảo đảm thiết thực với tinh thần đánh giá kỹ nguyên nhân của kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém ảnh hưởng đến kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ.
 Chủ động xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác năm 2024. Sau khi có Chương trình công tác trọng tâm Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổng cục THADS, yêu cầu các đơn vị bổ sung, hoàn thiện ngay Kế hoạch công tác năm của đơn vị, gửi hồ sơ đề nghị Cục Thi hành án dân sự thẩm tra, phê duyệt (theo Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm của các đơn vị trực thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-CTHADS ngày 06/5/2020 và Quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 04/01/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự).
Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: