Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024

29/03/2024

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024
Sáng ngày 29/3/2024, tại Hội trường Cục THADS tỉnh Tuyên Quang, Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cho toàn thể đảng viên sinh hoạt chuyên đề về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hoá góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.
         Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - đảng viên, Chánh Văn phòng Cục đã trình bày báo cáo đề dẫn về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hoá góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”
       Báo cáo đã đánh giá: Trong những năm qua, Cấp ủy chi bộ đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thông qua việc quán triệt, học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chỉ đạo của cấp trên về xây dựng và phát triển văn hoá để nâng cao về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức cách mạng, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của  công chức, đảng viên và người lao động trong cơ quan.
         
          Qua nghe dự thảo báo cáo sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đảng viên Chi bộ đã có nhiều ý kiến đóng góp cho báo cáo, đồng thời làm rõ thêm về những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, cũng như những giải pháp để nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan trong thời gian tới đối với lĩnh vực văn hoá.
          Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ nhấn mạnh trong thời gian tới Cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang. Quan tâm chú trọng xây dựng văn hóa trong Chi bộ, cơ quan, coi đây là nhân tố quan trọng để góp phần xây dựng, phát triển văn hóa trong xã hội, trọng tâm là xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn, ứng xử văn hóa, trọng dân, gần dân trong thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế văn hoá công vụ của các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang; xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số theo hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của UBND tỉnh.
Nguyễn Thị Thu Hằng
Văn phòng Cục THADS
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: