Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết TW 7 khóa XII

20/08/2018

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức học tập, quán triệt các nghị  quyết TW 7 khóa XII
Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 27/6/2018 của Thành ủy Tuyên Quang; Kế hoạch số 04-KH/CB ngày 30/7/2018  của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố về học tập, quán triệt các nghị  quyết TW 7 khóa XII của Đảng. Ngày 10/8/2017 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức học tập, quán triệt, các  nghị  quyết TW 7 khóa XII đến toàn thể đảng viên, hội viên, công chức, người lao động trong chi bộ, cơ quan. 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Cao Trọng Thủy, Báo cáo viên cấp thành phố, Bí thư Chi bộ phổ biến những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 

Hội nghị học tập, quán triệt, các  nghị  quyết TW 7 khóa XII đến toàn thể đảng viên, hội viên, công chức, người lao động trong chi bộ, cơ quan của Chi bộ Chi cục THADS thành phố
 
Đồng chí nhấn mạnh đây là những Nghị quyết quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Đồng chí yêu cầu các đảng viên, công chức, người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở đó tích cực tham gia đóng góp vào dự thảo các kế hoạch hành động của Chi bộ trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đó sao cho phù hợp và hiệu quả, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào cuộc sống./.
 
 
Đỗ Thủy - Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố

Các tin đã đưa ngày: