Sign In

Văn phòng Cục THADS Vĩnh Phúc phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong công tác tham mưu

08/07/2021

     Xác định Văn phòng là đơn vị có cơ cấu tổ chức giữ vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ quan, đóng góp đắc lực trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Thời gian qua, Văn phòng Cục đã luôn chủ động tích cực trong công tác tham mưu Lãnh đạo Cục triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Cục, thiệt thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành THADS.
Đồng chí Mai Lương Khôi - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
     Ngay từ đầu những năm công tác, Văn phòng Cục đã tập trung tham mưu Lãnh đạo Cục xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai công tác năm của cơ quan, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các đơn vị THADS trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị Chi cục thực hiện kế hoạch; bám sát cơ sở, tăng cường đối thoại với người dân; phối hợp với các ngành liên quan trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh.
     Chủ động trong công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định trong công tác như quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế văn hóa công sở, nội quy cơ quan. Đặc biệt, trong năm 2020 đã tham mưu tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác THADS trên địa bàn tỉnh, đầu năm 2021 đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS giai đoạn 2021-2025; đồng thời cũng đã tham mưu ban hành quy chế phối hợp với các cấp, ngành trong công tác THADS.
     Trong 8 tháng 2021, Văn phòng Cục đã chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ nhiều cuộc họp thường xuyên, đột xuất của Lãnh đạo Cục, sau các phiên họp đã kịp thời tham mưu ban hành các thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt đã tham mưu lãnh đạo Cục ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ và kiểm tra chuyên đề đối với 100% các đơn vị THADS trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh các sai phạm trong công tác tài chính kế toán, cũng như chuyên môn nghiệp vụ, để từ đó có sự phân tích, tổng hợp kịp thời tham mưu Lãnh đạo Cục có giải pháp phù hợp xử lý các vấn đề xảy ra.
     Bên cạnh đó, trong 8 tháng năm 2020, Văn phòng cục đã phối hợp với các phòng chuyên môn ban hành trên 709 văn bản các loại, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Các văn bản ban hành đều đúng quy trình, thể thức, có chất lượng, đảm bảo tính pháp lý, chính xác, kịp thời có hiệu quả.
     Là đầu mối điều phối hoạt động của cơ quan, thu thập, tổng hợp số liệu báo cáo, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo, Văn phòng Cục luôn chủ động, đổi mới, tích cực tham mưu lãnh đạo trong công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê đảm bảo tính kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan, là đơn vị tiên phong trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính một cách hiệu quả Phần mềm Quản lý Văn bản, Phần mềm Quản lý hồ sơ thụ lý và báo cáo thống kê THADS trong công tác THADS, đáp ứng phục vụ yêu cầu chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục.
     Bằng những nỗ lực, ghi nhận những đóng góp có ý nghĩa quyết định của Văn phòng Cục, kết quả nhiều năm tập thể Văn phòng Cục đều được đánh giá xếp loại A, công nhận danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều cán bộ, công chức của Văn phòng Cục đã được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến, với nhiều hình thức khen thưởng cao, nhiều cá nhận đã được trao tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.
     Với những thành tích, kết quả đã đạt được, trong năm 2021, tập thể Văn phòng Cục xứng đáng được đề nghị UBND tỉnh, Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu, tặng hình thức khen thưởng cao.
     Với vai trò “nhạc trưởng” trong công tác tham mưu Lãnh đạo Cục, thực tế trong những năm qua cho thấy Văn phòng Cục luôn làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp và hậu cần, giữ gìn đoàn kết nội bộ, văn hóa công sở, kỷ cương hành chính cơ quan; là đầu mối trong việc theo dõi, đôn đốc các Chi cục việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Cục; là đơn vị xây dựng, triển khai tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa các phòng chuyên môn, các Chi cục với các sở, ban, ngành.
     Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, phát huy những kết quả đạt được, cán bộ, công chức ngành thi hành án Vĩnh Phúc nói chung, Văn phòng Cục nói riêng quyết tâm, đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 
Đỗ Quế

Các tin đã đưa ngày: