Sign In

Triển khai Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp

18/07/2022

Triển khai Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp
Ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1496/QĐ-BTP ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp. Để triển khai thực hiện thống nhất quy chế trong toàn tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 1075/CTHADS-TCCB ngày 18/7/2022 hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang.
Theo đó, việc xét nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện định kỳ theo Quý, mỗi Quý một (1) lần vào các tháng 3, 6, 9 và 12; việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện định kỳ một (01) lần vào tháng 12 hàng năm. Công văn cũng hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, hồ sơ và hạn nộp để các đơn vị căn cứ thực hiện.
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1496/QĐ-BTP và Công văn số 1075/CTHADS-TCCB ngày 18/7/2022 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang được áp dụng ngay từ kỳ nâng lương Quý III/2022 để xét nâng bậc lương đối với công chức các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang./.
Phòng Tổ chức cán bộ- Cục THADS tỉnh Bắc Giang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: