Sign In

Cục THADS tỉnh Bắc Giang: nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra năm 2022

03/10/2022

Cục THADS tỉnh Bắc Giang: nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra năm 2022
Năm 2022, mặc dù khối lượng công việc phát sinh lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Cục và đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của toàn thể đội ngũ Chấp hành viên, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang
Kết thúc năm, nhiều chỉ chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, 10/10 Chi cục đều đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ:
(1) Kết quả THADS về việc, về tiền vượt chỉ tiêu: về việc vượt 3,27%, về tiền vượt 4,33% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Toàn tỉnhthi hành xong là 10.696 việc, tương ứng 408 tỷ 882 triệu 513 nghìn đồng,đạt tỷ lệ 85,27% về việc và 45,43% về tiền, tăng 2.108 việc (24,55%), tăng 2,45% tỷ lệ về việc; tăng 104.705.472.000đ (34,42%), tăng 4,47% tỷ lệ về tiền so với năm 2021.
(2) Các khoản thu cho ngân sách nhà nước tăng cao so với năm 2021: đã thi hành được 9.004 việc, thu được số tiền là 45.957.283.000 đồng (tăng 2.190 = 32% về việc, tăng 11.087.323.000 đồng = 31,8% về tiền so với năm 2021), đạt tỷ lệ 90,81% về việc và 49,8% về tiền.
(3) Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế:Đã thi hành xong 82 việc, với số tiền là trên 5.566.174.000 đồng, đạt tỷ lệ 87,23% về việc, 72,14% về tiền (tăng 22 việc, tăng 962.654.000 đồng, vượt 27,23% về việc, 12,14% về tiền so với Quốc hội giao tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội).
(4) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã giải quyết xong 139/139 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 100%, vượt 03% so với kế hoạch đề ra.
(5) Công tác kiểm tra vượt kế hoạch đề ra: Cục và các Chi cục tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Cục đã tiến hành kiểm tra toàn diện tại 05 Chi cục; kiểm tra đối với các vụ việc thi hành án từ 01 năm trở lên, có điều kiện thi hành án nhưng chưa tổ chức thi hành xong; kiểm tra chuyên đề công tác xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án, công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án tại 05 Chi cục; kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ tại 02 Chi cục.
(6) Trong công tác quản lý, tập thể Lãnh đạo Cục THADS tỉnh luôn thống nhất các phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, không ngừng đổi mới để phù hợp với tình hình, hướng mọi hoạt động về cơ sở theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành và yêu cầu về chất lượng, hiệu quả công việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.
(7) Công tác THAHC: Ngày 12/4/2022, Cục THADS đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1560/UBND-NC về việc chỉ đạo công tác THAHC, trong đó tập trung nội dung chỉ đạo các đơn vị chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương có biện pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan nhà nước trên địa bàn trong việc chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật.
Kết quả trên thể hiện thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành THADS tỉnh Bắc Giang trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, Cục THADS tỉnh Bắc Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo thi hành, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng; khắc phục các vi phạm trong kê biên, đấu giá tài sản thi hành án; hạn chế tối đa các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước và các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản./.
Nguyễn Thị Hiên- Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: