Sign In

Kết quả công tác THADS 3 tháng đầu năm 2021

28/01/2021

Trong 3 tháng đầu năm 2021, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định chủ động bám sát kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp sát với yêu cầu của Ngành, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.
 

Kết quả công tác THADS: Tổng số việc phải giải quyết là 5.547 việc, giảm 1.569 việc (giảm 22,05%) so với cùng kỳ, trong đó: số cũ chuyển sang (sau khi trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 3.177 việc; thụ lý mới 2.370 việc, giảm 119 việc (giảm 4,78%) so với cùng kỳ. Trong đó: số có điều kiện thi hành là 3.802 việc (chiếm 68,70%) và số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.667 việc (chiếm 30,12%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 1.397 việc, đạt tỷ lệ 36,74%. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 193 việc (giảm 12,14%) và giảm 3,64% về tỷ lệ. Về tiền: Tổng số giải quyết là 1.883.599.382.000 đồng, giảm 45.794.470.000 đồng (giảm 2,37%) so với cùng kỳ (trong đó: số cũ chuyển sang (sau khi trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.567.527.171.000 đồng; thụ lý mới 316.072.211.000 đồng, giảm 98.411.442.000 đồng (giảm 23,74%) so với cùng kỳ. Trong đó: số có điều kiện thi hành là 877.631.119.000 đồng (chiếm 46,96%) và số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 928.730.969.000 đồng (chiếm 46,69%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 41.853.557.000 đồng, đạt tỷ lệ 4,77%. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 11.364.202.000 đồng (tăng 37,27%) và tăng 1,83% về tỷ lệ.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật tố tụng hành chính; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác thi hành án hành chính; Quy trình theo dõi Thi hành án hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-TCTHADS ngày 16/10/2018 của Tổng cục THADS); Quyết định số 384/QĐ-BTP ngày 31/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp về kết quả giám sát việc chấp hành luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan hành chính khác. Năm 2021, toàn tỉnh đã thụ lý và theo dõi thi hành 08 việc, hiện các cơ quan Thi hành án tiếp tục làm việc và yêu cầu người phải thi hành án thực hiện đúng theo bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.
 
Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 3 tháng đầu năm, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp nhận 34 đơn, trong đó: năm trước chuyển sang 01 đơn, số đơn mới nhận 33 đơn (Cục 19 đơn, các Chi cục 14 đơn). Số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết là 17 đơn (Cục 02 đơn, Chi cục 15 đơn). Kết quả, đã giải quyết xong 11/17 đơn thư khiếu nại, tố cáo (09 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo), đạt tỷ lệ 65%. Số đơn thư đang tiếp tục giải quyết là 06 đơn (Cục 01 đơn, Chi cục 05 đơn).

Công tác phối hợp tiếp tục được chú trọng; các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan như: Tòa án, Kiểm sát, Công an, Trại giam Kim sơn, Ngân hàng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Bảo hiểm xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện, qua đó tăng cường trách nhiệm giữa các ngành có liên quan trong công tác THADS,  góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả cao hơn; công tác kiểm tra được chú trọng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và tăng cường hơn từ Cục đến Chi Cục.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong thời gian đến, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh triển khai, thực hiện trong thời gian đến:

Thứ nhất: Chỉ đạo ra các Quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Bảo đảm việc phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành chính xác, đúng pháp luật. Kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về THADS; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Có giải pháp cụ thể tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Thứ hai: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tập trung tổ chức thi hành án dân sự, nhất là án có điều kiện thi hành, có kế hoạch giải quyết xong từng loại việc, đảm bảo kết thúc năm công tác phải hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao. Các đơn vị có vụ việc đã tổ chức bán đấu giá thành nhưng chưa giao tài sản cho người mua phải có kế hoạch để tổ chức giao cho người mua trong Quý II/2021. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, khắc phục có hiệu quả, thực chất những tồn tại, hạn chế, tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là các vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án đã được chỉ ra trong Quý I/2021. Thực hiện nghiêm chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án và công tác quản lý, thu chi tiền thi hành án; tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án, kho, quỹ tại các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS.

Thứ ba: Thực hiện nghiêm túc chế độ Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực tiếp tiếp công dân định kỳ; Cục và các đơn vị thuộc Cục tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư: Tập trung, quyết liệt thi hành các vụ việc tham nhũng, kinh tế; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc loại này. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho nhà nước háo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ cho các tổ chức tín dụng.

Thứ năm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số, bảo đảm thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Cục và các chi cục.

Thứ sáu: Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về THADS nói chung và tự nguyện chấp hành nghĩa vụ thi hành án nói riêng. Tăng cường đối thoại và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ việc phức tạp mới trên địa bàn.

Thứ bảy: Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các vụ việc liên quan; kịp thời có văn bản báo cáo/kiến nghị cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết, tránh phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: