Sign In

Bình Định: Kết quả công tác THADS 5 tháng đầu năm 2021

07/03/2021

Bình Định: Kết quả công tác THADS 5 tháng đầu năm 2021
Trong 5 tháng đầu năm 2021, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (THADS) chủ động bám sát kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) đã đề ra, nhất là tập trung các giải pháp sát với yêu cầu của ngành, thực tiễn tại địa phương, đơn vị, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Về kết quả THADS: Tổng số việc phải thi hành là 6.555 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 4.822 việc, chiếm 73,56% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.733 việc, chiếm 26,44% trong tổng số phải thi hành; đã thi hành xong là 2.147 việc, đạt tỉ lệ 45,13%, giảm 3,89% so với cùng kỳ năm 2020; số việc chuyển kỳ sau 4.379 việc. Tổng số tiền phải thi hành là 1.909 tỷ 913 triệu 818 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là: 910 tỷ 938 triệu 176 nghìn đồng, chiếm 47,69% trong tổng số tiền phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 998 tỷ 975 triệu 642 nghìn đồng, chiếm 52,31% trong tổng số phải thi hành; đã thi hành xong là: 56 tỷ 693 triệu 145 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 6,22%, tăng 0,89% so với cùng kỳ năm 2020; số tiền chuyển kỳ sau 1.853 tỷ 220 triệu 673 nghìn đồng.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật tố tụng hành chính; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác thi hành án hành chính và Công văn số 16/TCTHADS-NV3, ngày 05/01/2021 của Tổng cục THADS về hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Trong 5 tháng, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã tiếp nhận 24 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết là 08 đơn khiếu nại (Cục 02 đơn; Chi cục 06 đơn). Kết quả, đã giải quyết xong 07/08 đơn, đạt tỷ lệ 87,5%; chuyển kỳ sau giải quyết 01 đơn.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả cao hơn; công tác kiểm tra được chú trọng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và tăng cường hơn từ Cục đến Chi Cục. Công tác phối hợp tiếp tục được chú trọng; các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa cơ quan THADS với các cơ quan như: Tòa án, Kiểm sát, Công an, Trại giam Kim sơn, Ngân hàng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Bảo hiểm xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện, qua đó tăng cường trách nhiệm giữa các ngành có liên quan trong công tác THADS, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong thời gian đến, Cục THADS đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh triển khai, thực hiện trong thời gian đến:

Thứ nhất: Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc; kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai: Chỉ đạo ra các Quyết định về THA theo đúng quy định của pháp luật đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Tập trung rà soát, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện chính xác, tổ chức THA kịp thời, đúng qui định pháp luật, nhất là án có điều kiện thi hành, án có giá trị lớn. Kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử về THADS; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba: Thực hiện nghiêm túc chế độ Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực tiếp tiếp công dân định kỳ; Cục và các đơn vị thuộc Cục tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư: Tập trung, quyết liệt thi hành các vụ việc tham nhũng, kinh tế; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc loại này. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho nhà nước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ cho các tổ chức tín dụng.

 Thứ năm: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số, bảo đảm thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Cục và các Chi cục theo chỉ đạo của Tổng cục THADS.

Thứ sáu: Tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS các cấp và sự phối hợp của các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án và các cơ quan liên quan khác trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn.
                                                                                                 Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: