Sign In

Cục THADS tỉnh: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

02/03/2021

           
Nhằm tạo động lực mạnh mẽ để các tập thể, cá nhân trong Hệ thống THADS của tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát động phong trào thi đua tới toàn thể công chức, người lao động trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định với Chủ đề: “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)”, với các nội dung:

1. Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021
1.1. Triển khai một số nhiệm vụ theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp, Tổng cục THADS năm 2021 như: quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp, THADS. Tiếp tục thực hiện Luật THADS sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản, đề án, quy chế, quy trình về công tác THADS trong quá trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.

1.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu; chú trọng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của cấp dưới theo hướng sâu sát, cụ thể và xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan THADS; tiếp tục triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức THADS, theo dõi THAHC, coi đây là giải pháp đột phá, thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

1.3. Nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong trên 82,5% về việc và trên 40,1% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Nâng cao chất lượng thi hành liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành cao hơn năm 2020; đảm bảo việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt trên 60%.

1.4. Tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật việc theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi. Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án; giảm đến mức thấp nhất các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính và các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản, chú trọng công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Tập trung giải quyết dứt điểm theo quy định các vụ việc bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính phát sinh trong hoạt động THADS.

1.5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra trong hoạt động thi hành án; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

1.6. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức trong các cơ quan Thi hành án dân sự; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để kịp thời phát hiện sai phạm trong chuyên môn, nghiệp vụ để chấn chỉnh, giảm thiểu công chức vi phạm. Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng; tập trung nghiên cứu sắp xếp tổ chức các cơ quan trong Hệ thống THADS bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của ngành; xây dựng đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, giảm đến mức thấp nhất các trường hợp công chức vi phạm, bị xử lý kỷ luật so với các năm trước.

1.7. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; thực hiện nghiêm kỷ luật về chế độ báo cáo, báo cáo thống kê THADS, đảm bảo chính xác, đúng thời hạn. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng quyết toán kinh phí, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác. Thực hiện nghiêm việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

1.8. Tiếp tục phát huy vai trò định hướng chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao trong chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục THADS, UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, cơ quan đơn vị.

2. Các phong trào thi đua khác
2.1. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động như: “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025 gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

2.2. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”(ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-BTP ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Kế hoạch số 1148/KH-CTHADS ngày 08/8/2019 của Cục THADS tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Công chức, người lao động trong Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bình Định thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025.

2.3. Phong trào thi đua Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với việc triển khai chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương Khóa XII, XIII.

2.4. Thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát động.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có trách nhiệm quán triệt sâu rộng đến từng công chức và người lao động về mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch thi đua năm 2021, tổ chức đăng ký giao ước thi đua trong năm cho tập thể và cá nhân cho phù hợp tình hình cụ thể ở đơn vị. Kết thúc các đợt thi đua phải sơ, tổng kết, xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân gửi về Cục THADS tỉnh để xét khen thưởng theo qui định.
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: