Sign In

Bình Định: Ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ THADS và một số nội dung có liên quan

03/02/2023

             Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tập huấn công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự (THADS); một số nội dung công tác văn phòng, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự. Việc tập huấn nhằm trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự (THADS); nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự cho các cơ quan THADS trong tỉnh; kịp thời cập nhật, quán triệt, triển khai, thực hiện các qui định của pháp luật trong từng lĩnh vực hoạt động của cơ quan THADS, nâng cao nhận thức đối với công chức các cơ quan THADS; đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện; tiếp tục quán triệt, thực hiện các qui định pháp luật, hướng dẫn của ngành; trao đổi kinh nghiệm thực tế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện trong thời gian đến, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thời gian tập huấn, dự kiến 03 ngày, từ ngày 15/02/2023 đến ngày 17/02/2023.

         Cục trưởng Cục Thi hành dân sự tỉnh giao Văn phòng Cục chủ trì, chịu trách nhiệm triệu tập thành phần tham dự, các điều kiện về hậu cần và các điều kiện khác phục vụ đợt tập huấn theo kế hoạch; hướng dẫn và thực hiện thanh quyết toán các khoản chi phí phục vụ lớp tập huấn theo qui định hiện hành; giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm biên soạn tài liệu, thẩm định các chuyên đề thuộc trách nhiệm của đơn vị mình; cử công chức dự tập huấn; cử, mời báo cáo viên thực hiện việc báo cáo các chuyên đề theo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung tập huấn; giao Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chịu trách nhiệm cử công chức được triệu tập tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thành phần theo Kế hoạch; chủ động chuẩn bị nội dung kế hoạch, thảo luận tại lớp tập huấn.
                                                                          Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: