Sign In

Bình Định: Hội nghị đánh giá kết quả công tác THADS 3 tháng đầu năm 2023

06/01/2023

Ngày 05/01/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác THADS 3 tháng đầu năm 2023, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện trong Quý II năm 2023. Hội nghị với sự tham dự của Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị, Kế toán trưởng thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Cục trưởng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong Quý I năm 2023.
 

Trong 3 tháng đầu năm 2023, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã chủ động bám sát kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung các giải pháp sát với yêu cầu công việc, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Kết quả công tác THADS: Tổng số phải thi hành là 5.589 việc, đã thi hành xong 1.527 việc/3.720 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 41,05%, tăng 291 việc (tăng 23,54%) và tăng 5,4% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2022; về tiền: tổng số phải thi hành là 2.416.679.798.000 đồng, đã thi hành xong: 101.207.651.000 đồng/1.045.926.104.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 9,68%, tăng 47.676.314.000 đồng (tăng 89,06%) và tăng 1,68% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2022.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật tố tụng hành chính; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Quy trình theo dõi Thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-TCTHADS ngày 16/10/2018 của Tổng cục THADS. Trong Quý I năm 2023, toàn tỉnh đã thụ lý và theo dõi thi hành 09 việc, hiện các cơ quan Thi hành án tiếp tục làm việc và yêu cầu người phải thi hành án thực hiện đúng theo bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ra Quyết định số 279/QĐ-CTHADS, ngày 23/11/2022 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác THADS năm 2023. Theo đó, Cục THADS tỉnh sẽ kiểm tra toàn diện đối với 04 đơn vị (Chi cục THADS thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, Chi cục THADS huyện Tây Sơn và Vân Canh); kiểm tra các chuyên đề một số đơn vị phù hợp với yêu cầu công tác theo kế hoạch đã ban hành. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra, báo cáo kết quả về Cục Thi hành án dân sự tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Từ ngày 01/10/2022 đến 31/12/2022, các cơ quan THADS tỉnh đã tiếp nhận 16 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó: có 09 đơn thư (06 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết, 07 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Trong số đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết xong 06/09 đơn, 03 đơn tố cáo chuyển kỳ sau giải quyết.

Công tác phối hợp, nhất là Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa cơ quan THADS với các cơ quan như: Tòa án, Kiểm sát, Công an, Trại giam Kim sơn, Ngân hàng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Bảo hiểm xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện, góp phần giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, khó thi hành, nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác THADS của tỉnh.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả cao hơn; công tác tiếp công dân tiếp tục được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; công tác thi đua khen thưởng được phát động và triển khai thực hiện phong trào;  kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và tăng cường hơn trong toàn Hệ thống.

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác Quý I năm 2023, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đề ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh triển khai, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong Quý II:
Thứ nhất: Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc; kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2426/QĐ-BTP ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Quyết định số 1395/QĐ-TCTHADS ngày 14/12/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2023; Quyết định số 332/QĐ-CTHADS ngày 30/12/2022 của Cục THADS tỉnh về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thứ ba: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tổ chức Tết năm 2023. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động; tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án; đẩy mạnh giải quyết việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc còn tồn đọng trước Tết.

Thứ tư: Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, Thủ trưởng các cơ quan THADS thực hiện tiếp công dân theo quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ theo đúng quy trình; chú trọng thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra toàn diện, kiểm tra các chuyên đề việc thực các quy định về trình tự, thủ tục về THADS, kịp thời phát hiện, khắc phục những vi phạm, thiếu sót, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi do cố ý. Trên cơ sở kết quả tự kiểm tra, Cục THADS sẽ tiến hành kiểm tra lại kết quả tự kiểm tra của các đơn vị.

Thứ năm: Tập trung, quyết liệt thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành; các vụ việc tham nhũng, kinh tế; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc loại này. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho nhà nước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ cho các tổ chức tín dụng.

Thứ sáu: Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch; bảo đảm thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Cục và các chi cục; thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử, quản lý hồ sơ công việc trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tư pháp. Tiếp tục duy trì việc áp dụng Hệ thống chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 về áp dụng các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong THADS.

 
Thứ bảy: Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về THADS nói chung và tự nguyện chấp hành nghĩa vụ thi hành án nói riêng. Tăng cường đối thoại và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ việc phức tạp mới trên địa bàn.                                                                             Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: