Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra

01/06/2023

         Mới đây, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Nhựt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Về phía Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư, các đồng chí trong cấp ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ.
 


         Theo báo cáo tại Hội nghị: Sau khi Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã kịp thời ban hành các kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại Chi bộ: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh đã; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ Khối và các chương trình hành động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chương trình hành động của chi bộ. Sau khi học tập, quán triệt, Chi ủy Chi bộ đã chỉ đạo đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên viết bài thu hoạch về kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết; qua đó, xây dựng chương trình hành động của bản thân về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao của mỗi đảng viên, công chức, người lao động. Trên cơ sở các nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên, Nghị quyết Đại hội của Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi ủy Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Nghi quyết Đại hội đề ra.

         Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Về kết quả tổ chức học tập, quán triệt và tuyên tuyền thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động: Đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội với 100% công chức, đảng viên, người lao động tham gia học tập, quán triệt; đã kết nạp 01 quần chúng vào Đảng (chỉ tiêu ít nhất 02 đảng viên), đạt tỷ lệ 50%; kết quả thi hành án dân sự hàng năm (từ 2020-2022) đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được Tổng cục THADS giao.Về xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từ năm 2020-2022: Tập thể Cấp ủy Chi bộ và Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (Nghị quyết đề ra đạt 95% trở lên, vượt chỉ tiêu Đại hội chi bộ đề ra). Về kết quả kiểm tra, giám sát, đã tổ chức kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ đạt trên các chỉ tiêu đề ra (kết quả đạt trên 64%; chỉ tiêu đề ra 60% trên tổng số đảng viên). Về kế quả thực hiện các chương trình hành động, đã ban hành 03 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Chi ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt, học tập trong chi bộ các nội dung của chương trình hành động; tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, góp phần tăng cường niềm tin đối với đảng viên, quần chúng trong chi bộ; chú trọng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ,  năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Nhờ đó, đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, chi bộ trong thời gian qua luôn trong sạch vững mạnh.


         Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Quang Nhựt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị, trong đó đồng chí đã đề nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục định hướng một số vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra giám sát và việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ mà nghị quyết chi bộ đã đề ra.

         Hội nghị thống nhất đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghi quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, trong đó: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị; rà soát, xây dựng, triển khi thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch công tác hàng năm của Tổng cục THADS, UBND tỉnh và đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, đảng viên, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời tổ chức tuyên truyền, học tập và quán triệt đến công chức, đảng viên, người lao động nắm vững và chấp hành đúng đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của địa phương. Thường xuyên tổ chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề hàng năm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, kiểm tra, giám sát hàng năm đối với đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo kế hoạch và hướng dẫn của Đảng cấp trên và của Chi bộ. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Chi hội Luật gia hoạt động tốt theo Điều lệ và theo các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cùng chi bộ, cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

                                                                             Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: