Sign In

Cục THADS tỉnh Bình Định: Triển khai kế hoạch hưởng ứng “cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023”

06/03/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định vừa triển khai Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG, ngày 31/01/2023 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về triển khai kế hoạch hưởng ứng “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” đến các tập thể và cá nhân là đảng viên, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh để nghiên cứu, tham gia cuộc thi theo các kế hoạch nói trên.
 

Nội  dung tác phẩm tham gia cuộc thi gồm có 03 nhóm chủ đề lớn được Ban Tổ chức cuộc thi định hướng: (1). Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. (2) Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. (3). Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thời gian các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi gửi tác phẩm dự thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến 30//6/2023.
                                                                                                                                          Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: