Sign In

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp - Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp làm việc với Cục THADS về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

18/10/2023

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp - Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp làm việc với Cục THADS về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 theo chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo, đồng thời tạo điều kiện trực tiếp gặp gỡ, nắm tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các đơn vị được giao phụ trách, sáng ngày 18/10/2023, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh đến làm việc nắm tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Cục THADS tỉnh Đồng Tháp. Về phía lãnh đạo Cục THADS Tỉnh có đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng; đồng chí Bùi Văn Khanh - Phó Cục trưởng; đồng chí Trần Công Bằng - Phó Cục trưởng, cùng lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục.

Tại buổi làm việc đồng chí Trần Công Bằng - Phó Cục trưởng Cục THADS báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo của Cục THADS. Qua đó, Lãnh đạo Cục THADS thường xuyên chỉ đạo thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các văn bản của Trung ương cũng như địa phương có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự giai đoạn 2023-2026; Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng cục THADS về ban hành Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025... Định kỳ hàng tháng, quý đều có báo cáo kết quả về Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC Tỉnh và Tổng cục THADS theo quy định. Trong kỳ, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chưa phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự.

Qua làm viêc đồng chí Nguyễn Văn Hồng ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương cũng như địa phương có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc xây dựng kế hoạch, báo cáo đảm bảo các quy định. Đồng thời đánh giá thời gian qua, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đoàn kết nội bộ tốt; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trong vào kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực của toàn tỉnh. Thời gian tới, đề nghị Cục THADS tiếp tục chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan THADS trong Tỉnh, trong đó, chú trọng đến công tác kiểm tra tài chính – kế toán theo đúng quy định.

                                                                                                                                 Nguyễn Ngọc Giàu

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: