Sign In

Đảng viên, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII

05/12/2023

Đảng viên, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII
Ngày 04 tháng 12 năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 16.242 điểm cầu, với trên 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tham dự điểm cầu tại Hội trường Bông Sen do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì; các đảng viên, công chức tham dự tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.

Trong 01 ngày làm việc, các đại biểu được nghe 04 chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn toàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 
Tiếp tục chương trình Hội nghị, sáng ngày 05 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường B, Cục Thi hành án dân sự tổ chức tập trung thảo luận, trao đổi về các nội dung cơ bản của chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Thảo luận, liên hệ đến thực tiễn xây dựng Chi bộ, cơ quan Cục Thi hành án dân sự một số nội dung như:

- Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh, toàn diện, bồi đắp và chú trọng phát triển đội ngũ trí thức ngành thi hành án. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong công việc hướng tới mục tiêu chung vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Động viên đội ngũ trí thức Thi hành án dân sự nêu cao lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm đối với Tổ quốc và dân tộc, không ngừng phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Gắn công tác thi hành án dân sự với nền tảng chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng công việc, tiết kiệm thời gian cho nhân dân.

- Đề xuất chú trọng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công, nhất là đối với thân nhân của cán bộ công chức trong Ngành. Tiếp tục nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng phải là mức cao nhất trong các chính sách xã hội; Bảo đảm người có công và gia đình người có công phải có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú, đảm bảo cho cán bộ, công chức người lao động trong Ngành yên tâm công tác.

Phát biểu tại buổi thảo luận, đồng chí Bùi Văn Khanh - Bí thư chi bộ tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Do đó, đồng chí yêu cầu từng đảng viên, công chức phải tập trung quán triệt, nghiên cứu, học tập, thực hiện một cách nghiêm túc và thực chất để các nội dung của nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đặc biệt là nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của Ngành THADS./.
Nguyễn Văn Nhàn

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: