Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

21/10/2021

Năm 2021, tỉnh Đồng Tháp phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến công tác thi hành án dân sự (THADS) trong tỉnh. Song, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động các cơ quan THADS, năm 2021 Cục THADS tỉnh Đồng Tháp và 09/12 Chi cục đã vượt các chỉ tiêu được giao.
 
Trong năm qua, công tác THADS gặp nhiều khó khăn; tính chất vụ việc thi hành ngày càng phức tạp nên đã gây áp lực cho đội ngũ Chấp hành viên. Bên cạnh đó, tình hình biên chế còn thiếu (mới thực hiện được 155/163 biên chế); sự phối hợp của các ngành, địa phương đôi lúc thiếu kịp thời, không đảm bảo thời gian theo đề nghị của cơ quan THADS... Đặc biệt, là sự ảnh hưởng, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến công tác THADS trong tỉnh. Tuy nhiên, nhận thức được những khó khăn đó, nên ngay từ đầu năm, lãnh đạo Cục và các Chi cục đã bám sát kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS để xây dựng kế hoạch của Cục THADS, Chi cục và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc cho toàn thể công chức, người lao động để quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao của năm 2021. Đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể:
1. Kết quả đạt được
Thứ nhất, Về kết quả thi hành án dân sự:
- Về việc đạt tỉ lệ 81,89% vượt 0,39% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.
- Về tiền: đạt tỉ lệ 45,56% vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 5,46%;
Thứ hai, Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Trong công tác tiếp công dân: Trong năm, toàn tỉnh đã tiếp 153 lượt công dân/149 vụ việc, giảm 134 lượt (46,6%) so với cùng kỳ năm 2020. Tại Cục: 29 lượt/29 vụ việc, giảm 29 lượt so với năm 2020, lãnh đạo Cục tiếp 06 lượt. Tại các Chi cục: 124 lượt/120 vụ việc, giảm 105 lượt so với năm 2020, lãnh đạo Chi cục tiếp 88 lượt.
- Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã giải quyết xong 31/31 đơn khiếu nại, đạt 100%, vượt 03% so với chỉ tiêu giao.
Thứ ba, Công tác tổ chức, cán bộ
- Về biên chế: Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 toàn tỉnh đã thực hiện 155/163 biên chế (gồm 29 Chấp hành viên trung cấp, 49 Chấp hành viên sơ cấp, 01 Thẩm tra viên chính, 17 Thẩm tra viên, 21 Thư ký, Thư ký trung cấp, 01 chuyên viên chính và 37 công chức khác). Trong đó, công chức lãnh đạo có Cục trưởng, 01 Phó Cục trưởng; 05/05 Phòng chuyên môn có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; 12/12 Chi cục có Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng.
- Chất lượng công chức: tính đến nay toàn tỉnh có 09 công chức có trình độ Thạc sỹ, 140 công chức có trình độ đại học và 06 công chức có trình độ chuyên môn khác. Có 30 công chức có trình độ lý luận chính trị Cao cấp và cử nhân; 47 công chức có trình độ trung cấp. Về cơ bản các công chức đã được bồi dưỡng nghiệp vụ của ngạch hiện giữ.
- Về công tác thi đua khen thưởng: Kịp thời phát động các phong trào thi đua và tổ chức bình xét khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc. Làm tốt công tác Khối phó Khối thi đua số 06 của tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, trong năm đã chú trọng phát động để các công chức và người lao động đăng ký đề tài sáng kiến, giải pháp trong công việc. Từ đó, nhiều công chức, người lao động đã đăng ký và triển khai thực hiện các sáng kiến, giải pháp của bản thân trong quá trình tác nghiệp mang lại nhiều kết quả tích cực. Cuối năm 2021, Hội đồng Sáng kiến cơ sở Cục THADS đã xét và đề nghị công nhận cho 27 sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả tại đơn vị. Trong đó, có 02 giải pháp được Hội đồng đánh giá cao, có thể nhân rộng áp dụng đối với các cơ quan THADS trong tỉnh. 
Thứ tư, các mặt công tác khác
Về cơ bản các mặt công tác khác đã được Cục THADS và các Chi cục THADS thực hiện tốt, góp phần vào thành quả chung của toàn tỉnh.
Chính nhờ các thành tích nêu trên mà năm 2021, Cục trưởng Cục THADS đã quyết định khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân các đơn vị. Cụ thể:
- Đối với tập thể: quyết định công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 15 đơn vị; tặng Giấy khen cho 05 đơn vị; đề nghị công nhận tập thể lao động tiên tiến cho 01 đơn vị, tập thể lao động xuất sắc cho 07 đơn vị, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 03 đơn vị, Cờ Thi đua Chính phủ cho 01 đơn vị và Cờ Thi đua Ngành Tư pháp cho 03 đơn vị.
- Đối với cá nhân: quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 191 cá nhân, chiến sĩ thi đua cơ sở cho 21 cá nhân, tặng Giấy khen cho 56 cá nhân. Đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 02 cá nhân, chiến sĩ thi đua cơ sở cho 02 cá nhân, Chiến sĩ thi đua Ngành Tư pháp cho 02 cá nhân, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 08 cá nhân và Giấy khen Tổng cục trưởng cho 01 cá nhân.
2. Tồn tại và nguyên nhân
Nhìn chung, công tác THADS, theo dõi THAHC của Cục THADS tỉnh Đồng Tháp trong năm 2021 có nhiều chuyển biến tích cực góp phần vào thành tích chung của toàn hệ thống. Song bên cạnh những thành tích đã đạt được, các cơ quan THADS trong tỉnh còn có một số tồn tại, hạn chế như: một số đơn vị trực thuộc có tỉ lệ thi hành chưa đạt theo chỉ tiêu được giao; việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc chưa thực sự quyết liệt, thiếu sâu sát, chủ động dẫn đến làm chậm tiến độ tổ chức thi hành án; việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án dẫn đến việc đương sự khiếu nại; có 01 trường hợp Chấp hành viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do: Công tác quản lý, chỉ đạo của một số đơn vị còn chậm, bị động và chưa linh hoạt trong hoạt động thi hành án; một số công chức, Chấp hành viên chưa chủ động trong việc thực hiện công việc hay việc thực hiện công việc không mang tính khoa học, không kế hoạch, thực hiện chưa thường xuyên nghiên cứu các văn bản mới nên việc thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả chưa cao; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2021 và thực hiện giãn cách xã hội nên đã ảnh hưởng đến công tác THADS, nhất là các chỉ tiêu được giao.....
3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Ngày 12/10/2021, Cục THADS đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-CTHADS về việc tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, trước mắt giao các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động triển khai thực hiện 09 nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2022 (tạm thời giao bằng với chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021).
4. Giải pháp chủ yếu
Tăng cường công tác chỉ đạo về mọi mặt đối với các đơn vị trực thuộc ngay từ đầu năm; nâng cao trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra, kiểm tra của các đơn vị; quan tâm đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho đội ngũ công chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; thực hiện tốt công tác phát động phong trào thi đua, khen thưởng và quan tâm chăm lo đời sống, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, người lao động để tạo động lực chung, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án...

Các tin đã đưa ngày: