Sign In

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM LÃNH ĐẠO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI NĂM 2018

27/12/2018

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM LÃNH ĐẠO  CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI NĂM 2018
      Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo Cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; Công văn số 2060-CV/TU ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Tỉnh ủy Gia Lai; Công văn số 4596/TCTHADS-TCCB ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục THADS về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý.
      Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tham gia lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
 
      Thành phần mời dự có đồng chí Bùi Ngọc Anh – Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai; Cấp ủy chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tập thể Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn, Ban Nữ công của Cục và 17 Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện của tỉnh Gia Lai.
      Đồng chí Đào Trọng Giáp – Bí thư Chi bộ - Cục trưởng quán triệt và thông báo đến Hội nghị quy định của Trung ương, hướng dẫn của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Tổng cục THADS, đồng thời đề nghị thành phần dự Hội nghị tham gia ý kiến góp ý cho từng cá nhân Lãnh đạo Cục theo các nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chức trách nhiệm vụ được giao….
 
      Việc tổ chức Hội nghị tham gia lấy phiếu tín nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Cục là "thước đo" hiệu quả hoạt động của những người giữ chức vụ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở quan trọng để cấp có thẩm quyền đánh giá cán bộ, thực hiện quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ một cách hiệu quả, đúng người, đúng việc, đồng thời sẽ giúp những người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, từ đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy tối đa năng lực và nhiệt huyết để cống hiến, nâng cao hiệu quả công việc./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: