Sign In

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (30/08/2022)

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi phí thi hành án dân sự năm 2022 (19/08/2022)

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi phí thi hành án dân sự năm 2022

Cục THADS Hà Tĩnh: Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 (13/01/2022)

Cục THADS Hà Tĩnh: Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022

Tổng cục THADS: TB tuyển dụng công chức. Vị trí chuyên viên lưu trữ Tổng cục. Các địa phương (53 tỉnh, thành phố), vị trí: Chuyên viên CNTT, chuyên viên tổ chức, hành chính tổng hợp, thi hành án, kế toán, văn thư và thủ kho, thủ quỹ (xem chi tiết ở TB) (09/12/2021)

Tổng cục THADS-Bộ Tư pháp: Thông báo tuyển dụng công chức gồm các vị trí:
- Ở Tổng cục: Vị trí chuyên viên lưu trữ công tác tại Vụ TCCB;
- Tại Các địa phương (53 tỉnh, thành phố), vị trí tuyển dụng gồm: Chuyên viên CNTT, chuyên viên tổ chức nhân sự, chuyên viên hành chính tổng hợp, chuyên viên thi hành án, kế toán viên, văn thư viện trung cấp và nhân viên thủ kho, thủ quỹ (chi tiết ở Thông báo và danh sách kèm thông báo) 
Các tin đã đưa ngày: