Sign In

Thành phố Ngã Bảy – Tăng cường công tác tự kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ

14/09/2021

Thành phố Ngã Bảy – Tăng cường công tác tự kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ
Bảo quản vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong việc phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và tổ chức thi hành án, góp phần đảm bảo thực thi pháp luật hiệu quả. Do đó, công tác này đã được hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự và các ngành liên quan chú trọng phối hợp thực hiện.
Tại thành phố Ngã Bảy, để tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ Chấp hành viên, kế toán, thủ kho thi hành án thống nhất về nhận thức, phương pháp và cách thức trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận quản lý, xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ đúng theo quy định của pháp luật. Hàng năm, lãnh đạo Chi cục luôn quan tâm, chú trọng công tác tự kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, việc quản lý kho vật chứng, để qua đó đánh giá những công việc đã làm được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân kịp để thời chỉ đạo và định hướng khắc phục.

Qua thực tế kiểm tra nhận thấy việc tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ được thực hiện đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự và Quyết định số 1478/QĐÐ-TCTHADS ngày 27/12/2019 của Tổng cục thi hành án dân sự về việc ban hành quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự. Thủ kho luôn tuân thủ thực hiện việc mở sổ theo dõi vật chứng, tài sản tạm giữ, được sắp xếp gọn gàng, dán nhãn, lập thẻ theo quy định. Công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng đã từng bước đi vào nề nếp; công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giao, nhận vật chứng đã được thực hiện có hiệu quả; quá trình tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ luôn có sự tham gia đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, nhằm đảm bảo tính đúng đắn, chính xác ngay từ giai đoạn đầu.
 

Tuy nhiên do hiện nay Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy chưa được xây dựng kho vật chứng theo quy định, đơn vị sử dụng phòng làm việc để chứa vật chứng dẫn đến khó khăn trong việc tiếp nhận, quản lý vật chứng, trong khi đây là cơ sở vật chất quan trọng trong việc tập trung, lưu giữ, bảo quản vật chứng, đồ vật và tài liệu khác đã thu thập được của các vụ án, để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Thủ kho là công chức kiêm nhiệm chưa được bồi dưỡng, tập huấn bài bản dẫn đến lúng túng trong việc tiếp nhận các vật chứng đặc thù.

Qua công tác tự kiểm tra trên, lãnh đạo Chi cục yêu cầu tất cả công chức, người lao động có liên quan đến lĩnh vực được phân công tiếp tục quán triệt, lĩnh hội đầy đủ nội dung quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành. Quá trình thực hiện quy trình các Chấp hành viên, thủ kho, kế toán nghiệp vụ phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu đảm bảo thống nhất giữa vật chứng, tài sản tạm giữ thực tế với vật chứng, tài sản tạm giữ thể hiện trên sổ sách; thực hiện nghiêm công tác kiểm kê và chế độ báo cáo đúng quy định.
 
Mỹ Hạnh – Thủ kho Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: