Sign In

Ban hành Quyết định thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính

05/12/2016

Ban hành Quyết định thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính
 
 CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định: 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, qua địa chỉ sau đây:
1. Tại cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang
Số điện thoại đường dây nóng: 07113.878.954, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.
Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: haugiang@moj.gov.vn hoặc kiemtra.hug@moj.gov.vn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.
2. Tại các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyên, thị, thành
Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị, thành trong tỉnh Hậu Giang, công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử đường dây nóng trên Trang thông tin thi hành án dân sự của Chi cục và tích hợp tại mục Đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.
Điều 2. Nguyên tắc tiếp nhận, chuyển và xử lý thông tin đường dây nóng
1. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thẩm quyền quy định tại Quyết định này và trong các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
2. Việc chuyển thông tin, xử lý thông tin qua đường dây nóng được thực hiện như chế độ tiếp nhận, xử lý công văn khẩn, công điện khẩn.
3. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo giữ bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.
4. Từ chối tiếp nhận thông tin trong các trường hợp sau đây: Người cung cấp thông tin không nói rõ họ, tên, địa chỉ của mình; nội dung thông tin cung cấp chung chung, không thể xác định được vụ việc cụ thể, xảy ra ở đâu, có liên quan đến ai.
Điều 3. Tổ chức thực hiện      
1. Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo
a) Bố trí công chức trực, tiếp nhận và mở sổ theo dõi phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính theo quy định.
c) Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với lãnh đạo Cục về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua các đường dây nóng được quy định tại Điều 1 Quyết định này.
2. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Hậu Giang.
a) Bố trí công chức văn phòng kết hợp với  Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại và tố cáo trực, tiếp nhận và mở sổ theo dõi phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính theo quy định.
c) Định kỳ hằng tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với Cục về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua đường dây nóng được quy định tại Điều 1 Quyết định này (theo báo cáo công tác THADS định kỳ).
d) Thực hiện chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự về việc xử lý thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng đối với các vụ việc trên địa bàn.
3. Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết hợp với Bộ phận Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự tổ chức thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm bắt được việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua các đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử của  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.
4. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức thông tin và tuyên truyền về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tiêu cực qua các đường dây nóng tại các cuộc họp báo định kỳ, đột xuất của Cục Thi hành án dân sự và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (ban hành theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016 của Bộ Tư pháp).
Điều 4. Khen thưởng, xử lý vi phạm
Người cung cấp thông tin phải đảm bảo sự thật của nguồn tin cung cấp, không được nói sai sự thật vì mục đích cá nhân. Nếu cố ý cung cấp thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Người cung cấp thông tin đúng được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang cảm ơn, nếu nguồn tin có giá trị giúp kịp thời phát hiện tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang xem xét khen thưởng.
Tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức Thi hành án dân sự có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng được xem xét khen thưởng theo quy định chung về khen thưởng của Hệ thống Thi hành án dân sự. Nếu thiếu trách nhiệm, vi phạm Quyết định này sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Cục thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: