Sign In

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang

16/07/2018

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái. "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: