Sign In

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất, hiệu quả

07/01/2022

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên  đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất, hiệu quả
Thực hiện theo Công văn số 418-CV/TU, ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo, kiểm điểm, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021, Công văn số 579-CV/ĐUK ngày 21/12/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021. Từ ngày 05/01/2022 đến ngày 06/01/2022, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể Ban Chấp hành chi bộ, đảng viên.
Trong năm, Cấp ủy chi bộ luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, các nội dung về tổ chức cán bộ, chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo... đều được thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng; tạo điều kiện để đảng viên, công chức tham gia đóng góp ý kiến trước khi tập thể quyết định; Công tác xây dựng Đảng luôn gắn liền với công tác xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được quan tâm thực hiện thường xuyên; Quy chế làm việc của cấp ủy; Quy chế phối hợp với chính quyền và các đoàn thể; công tác tự phê bình; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo định kỳ. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao, hoàn thành chỉ tiêu kểm tra trong năm; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.
 

Qua gần 02 ngày tổ chức họp kiểm điểm các đảng viên đã tự nhận xét, đánh giá về ưu điểm, kết quả đạt được trong năm, với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của bản thân, đồng thời đảng viên cũng đã đưa ra nhiều phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong năm 2021.

Kết quả xếp loại chất lượng: Tập thể 100% đảng viên thống nhất với mức tự đánh giá về cấp độ thực hiện là hoàn thành tốt nhiệm vụ; đối với cá nhân có 02 đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 01 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
Hữu Huy

Các tin đã đưa ngày: