Sign In

Biểu quyết thông qua Nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ của Chi bộ Cục THADS tỉnh Hậu Giang

08/02/2021

Biểu quyết thông qua Nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ của Chi bộ Cục THADS tỉnh Hậu Giang
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và năng lực hành động của đội ngũ công chức, đảng viên; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu và công chức, đảng viên; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Để đạt mục tiêu chung của hệ thống về công tác tổ chức cán bộ, tại cuộc họp Chi bộ định kỳ tháng 02 năm 2021 của Chi bộ Cục THADS tỉnh Hậu Giang lồng ghép buổi sinh hoạt đồng chí Trần Thanh Tuấn - Chi ủy viên đã thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ cho toàn thể đảng viên của chi bộ góp ý, trên cơ sở dự thảo các đảng viên đã tích cực tham gia hoàn chỉnh dự thảo với hơn 10 ý kiến phát biểu.
 

 Đồng chí Lê Phước Toàn - Bí thư Chi bộ đã kết luận và tập thể chi bộ biểu bằng thẻ Đảng thông qua Nghị quyết chuyên đề tỷ lệ đạt 100% với các nội dung cụ thể như sau:

- Năm 2021:
+ Phấn đấu kiện toàn cơ bản đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và các Chi cục THADS trực thuộc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đảm bảo đủ về số lượng theo quy định.
+ Phấn đấu, đề xuất với Tổng cục THADS tiếp nhận, tuyển dụng 100% biên chế công chức được giao.

- Phấn đấu đến năm 2025:
+ 80% công chức lãnh đạo quản lý cấp phòng được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3.
+ 80% công chức được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm.
+ 80% đảng viên có chức vụ lãnh đạo, quản lý và trong diện quy hoạch phải được đào tạo về lý luận chính trị.
+ Đối với đề bạt, bổ nhiệm mới lãnh đạo cấp phòng trở lên 100% đủ về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị theo quy định.
+ Hàng năm thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch BCH Chi bộ giai đoạn 2021 - 2025 và 2025 - 2030 và quy hoạch Cục trưởng, Phó Cục trưởng; Trưởng, Phó phòng và tương đương giai đoạn 2021 – 2026 đúng hướng dẫn và thời gian quy định.
+ Hàng năm thực hiện việc luân chuyển và điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Các tin đã đưa ngày: