Sign In

[Clip] Giới thiệu cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

27/03/2023

[Clip] Giới thiệu cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Ban Chỉ đạo 35 Trung ương quyết định tổ chức "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023" với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trân trọng giới thiệu Video về cuộc thi với các đồng chí và các bạn.
Các tin đã đưa ngày: