Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

28/12/2022

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Ngày 27/12/2022, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp. Tham dự và chủ trì buổi học tập có đ/c Nguyễn Hữu Tài - Phó bí thư Chi bộ - Q. Cục trưởng Cục THADS tỉnh cùng toàn thể đảng viên, công chức, người lao động của Chi bộ. 
Đảng viên, công chức, người lao động của Chi bộ đã được quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cụ thể: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 “về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 “về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 Kết luận buổi học tập, đồng chí Nguyễn Hữu Tài - Phó bí thư Chi bộ - Q. Cục trưởng đã yêu cầu toàn thể đảng viên, công chức, người lao động của Chi bộ tiếp tục tự giác, chủ động nghiên cứu, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII để nắm vững những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết nâng cao nhận thức, vận dụng vào công việc cụ thể của tập thể, cá nhân để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tác giả ảnh: Ma Thị Phương - Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án

Các tin đã đưa ngày: