Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023

05/01/2023

Chi cục THADS huyện Đức Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023
Ngày 05/01/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023.
Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Thành Công, Chi cục trưởng. Có 21/22 công chức và người lao động đến dự. Vắng 01 cá nhân do đi học tập trung.
Hội nghị được nghe các báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Chi cục THADS huyện, báo cáo tổng kết năm 2022 của Công đoàn cơ sở, kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo tài chính năm 2022,...Hội nghị đã bầu lại Ban thanh tra nhân dân.
Qua đó, Đức Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022, trong đó vượt cả hai chỉ tiêu thi hành án xong về việc và tiền. (việc xong 2.349 việc đạt 87,06% và về tiền thi hành xong trên 249 tỷ đồng đạt 64,40%).  Hội nghị cũng nhìn nhận lại một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên, của công chức khác trong thực thi nhiệm vụ để cùng rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời bàn bạc, góp ý và đưa ra nhiều giải pháp trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.    Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023, triển khai thực hiện, nêu rõ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu được giao năm 2023.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: