Sign In

Thông báo nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016

08/01/2016

Ngày 04/01/2016 cuộc họp giao ban liên tịch quý I năm 2016 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Thu, Cục trưởng. Sau khi nghe Báo cáo tình hình, kết quả công tác quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2016 và các ý kiến thảo luận, đồng chí Cục trưởng kết luận một số vấn đề và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2016 như sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
1. Thực hiện rà soát lại tổng biên chế và số lượng biên chế hiện có để đề xuất Tổng cục giao biên chế 2016.
2. Tiếp tục rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các phòng chuyên môn và Chi cục kết hợp thực hiện Phương án điều động, sắp xếp cán bộ các đơn vị.
3. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với các Phòng và Chi cục trực thuộc; rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo giai đoạn 2016 - 2021, cử cán bộ đi đào tạo theo kế hoạch.
4. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 và lập danh sách tinh giản năm 2016 báo cáo Tổng cục trình Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ phê duyệt.
5. Thực hiện nâng lương 6 tháng cuối năm 2015 và nâng lương trước thời hạn.
6. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện NQ 39 của Bộ Chính trị, NĐ số 108 của CP về chính sách tinh giảm biên chế từ Cục đến các Chi cục.
7. Ban hành Quy định chế độ làm việc và Kế hoạch công tác năm 2016 của Phòng Tổ chức cán bộ.
* Nhiệm vụ tháng 01/2016:
- Tiếp tục triển khai Phương án điều động, sắp xếp cán bộ các đơn vị.
- Thực hiện nâng lương 6 tháng cuối năm 2015 và nâng lương trước thời hạn.
- Thực hiện việc bàn giao hồ sơ công chức theo yêu cầu của Tổng cục.
- Ban hành Quy định chế độ làm việc và Kế hoạch công tác năm 2016 của Phòng Tổ chức cán bộ.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THADS
1. Tham mưu giao chỉ tiêu năm 2016 cho Chấp hành viên và chỉ đạo các Chi cục giao chỉ tiêu cụ thể cho Chấp hành viên.
2. Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực tiễn Thi hành án dân sự năm 2015.
3. Tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thi hành án dân sự; tổ chức đẩy mạnh thi hành án theo thẩm quyền, nâng cao kết quả thi hành án. Tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm ổn định tình hình anh ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2016.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn, trả lời kịp thời các văn bản thỉnh thị của các Chi cục, Chấp hành viên; triển khai kịp thời các văn bản pháp luật và hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ của cấp trên.
5. Phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp với các Trại giam, trại tạm giam theo Quy chế phối hợp số 911/QCLN/TCTHADS-TCTHAHS giữa Tổng cục THADS và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an.
6. Ban hành Quy định chế độ làm việc và Kế hoạch công tác năm 2016 của Phòng Nghiệp vụ.
* Nhiệm vụ tháng 01/2016:
- Tham mưu giao chỉ tiêu năm 2016 cho Chấp hành viên và chỉ đạo các Chi cục giao chỉ tiêu cụ thể cho Chấp hành viên.
- Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực tiễn Thi hành án dân sự năm 2015.
- Tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thi hành án dân sự; tổ chức đẩy mạnh thi hành án theo thẩm quyền, nâng cao kết quả thi hành án. Tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm ổn định tình hình anh ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2016.
- Ban hành Quy định chế độ làm việc và Kế hoạch công tác năm 2016 của Phòng Nghiệp vụ.
III. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KNTC
1. Tham mưu xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra và tự kiểm tra năm 2016.
2. Thực hiện kiểm tra toàn diện các đơn vị: Anh Sơn, Kỳ Sơn và Quỳ Châu; kiểm tra chuyên đề từ 2 - 3 đơn vị. Đôn đốc báo cáo khắc phục sau kiểm tra.
3. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại cơ quan và tiếp dân định kỳ tại Hội đồng tiếp dân UBND tỉnh.
4. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Đôn đốc chỉ đạo cấp huyện giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Nguyễn Thị Tuyết (Đô Lương), vụ Hồ Bá Xuyên (Quỳnh Lưu); xử lý kịp thời việc báo chí phản ánh, đưa tin vụ Việt Anh (Cửa Lò).
5. Đảm bảo thẩm tra hồ sơ xong do Phòng Nghiệp vụ chuyển đưa vào lưu trữ kịp thời đúng trình tự theo quy định.
6. Tập trung chỉ đạo giải quyết bồi thường Nhà nước tại Chi cục Diễn Châu.
7. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự và Kế hoạch 315/KH-CTHADS ngày 05/5/2014 thực hiện phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.
8. Ban hành Quy định chế độ làm việc và Kế hoạch công tác năm 2016 của Phòng Kiểm tra.
* Nhiệm vụ tháng 01/2016:
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra và tự kiểm tra năm 2016.
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân.
- Tập trung giải quyết một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Tổng cục như các vụ Tuyết Cường (Đô Lương), vụ bà Chế (Yên Thành); trả lời vụ Việt Anh (Cửa Lò) do báo chí phản ánh; giải quyết xong đơn của ông Nguyễn Văn Nho, ông Phùng Bá Tam (Cửa Lò). Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo.
- Ban hành Quy định chế độ làm việc và Kế hoạch công tác năm 2016 của Phòng Kiểm tra.
IV. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
1. Chuẩn bị nội dung, điều kiện để tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2015, triển khai nhiệm vụ 2016 gắn với việc tổng kết thi đua cao điểm thi hành án và tổng kết thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác thi hành án hành chính.
2. Xây dựng Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục THADS tỉnh trình UBND tỉnh và Tổng cục phê duyệt. Thẩm định, tham mưu Cục trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác 2016 của các Chi cục và Phòng chuyên môn.
3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị chỉ đạo triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật THADS; thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh.
4. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động và Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp và Tổng cục.
5. Hoàn thành việc thẩm định Quy định chế độ làm việc của các Phòng chuyên môn trình Cục trưởng phê duyệt (gồm Quy định chế độ làm việc của Văn phòng).
6. Phối hợp với các Phòng chuyên môn có liên quan và BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm 2016.
7. Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Tổng cục, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2016. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán và BCH Công đoàn tham mưu thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CBCC dịp Tết Nguyên đán 2016.
* Nhiệm vụ tháng 01/2016:
- Chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết công tác 2015, triển khai nhiệm vụ 2016 gắn với việc tổng kết thi đua cao điểm và tổng kết Chỉ thị 17/CT-TTg.
- Xây dựng Kế hoạch công tác năm 2016 trình UBND tỉnh và Tổng cục phê duyệt. Thẩm định, tham mưu Cục trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác 2016 của các Chi cục và Phòng chuyên môn.
- Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự theo chỉ đạo của Tổng cục.
- Hoàn thành việc thẩm định Quy định chế độ làm việc của các Phòng chuyên môn trình Cục trưởng phê duyệt.
V. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
1. Tiếp tục rà soát, tổng hợp xây dựng dự toán ngân sách phần trang bị TSCĐ của toàn tỉnh năm 2016.
2. Tổng hợp số thu, chi kinh phí thường xuyên và các nguồn phí để báo cáo công khai tài chính năm 2015;
3. Quản lý, giám sát công trình xây dựng, nâng cấp trụ sở Cục và giải ngân vốn kịp thời, đúng tiến độ.
4. Tiếp tục thực hiện thanh toán các chế độ: Tiền lương, phụ cấp, BHXH, chi thường xuyên của cơ quan; hoàn chỉnh chứng từ thanh toán của nguồn kinh phí không tự chủ. Chế độ thu nhập tăng thêm cuối năm dịp Tết Nguyên đán 2016.
5. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo đội ngũ kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nghiệp vụ thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cấp huyện gửi báo cáo tài chính và báo cáo biên lai quý I/2016, báo cáo phí thi hành án năm 2015 để tổng hợp số liệu báo cáo Tổng cục; cấp phát biên lai thu tiền cho các đơn vị đầy đủ, kịp thời.
6. Thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán thi hành án tại cơ quan; chấp hành tốt chế độ báo cáo; phối hợp thu, chi, xử lý tiền, tài sản, vật chứng theo quy định.
7. Dự trù kinh phí tiêu hủy cho năm 2016.
8. Xây dựng, trình Cục trưởng ký ban hành Kế hoạch công tác năm 2016; Quy định chế độ làm việc của Phòng Tài chính - Kế toán.
* Nhiệm vụ tháng 01/2016:
- Tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách phần trang bị TSCĐ năm 2016.
- Tổng hợp số thu, chi kinh phí thường xuyên và các nguồn phí để báo cáo công khai tài chính năm 2015;
- Quản lý, giám sát công trình xây dựng, nâng cấp trụ sở Cục và giải ngân vốn kịp thời, đúng tiến độ.
- Tiếp tục thực hiện thanh toán các chế độ: Tiền lương, phụ cấp, BHXH, chi thường xuyên của cơ quan; hoàn chỉnh chứng từ thanh toán của nguồn kinh phí không tự chủ; bảo đảm chế độ thu nhập tăng thêm cho CBCC trong dịp Tết.
- Dự trù kinh phí tiêu hủy cho năm 2016; tổng hợp số liệu báo cáo tài chính, báo cáo phí thi hành án năm 2015 gửi Tổng cục.
- Thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán thi hành án tại cơ quan; chấp hành tốt chế độ báo cáo; phối hợp thu, chi, xử lý tiền, tài sản, vật chứng theo quy định.
- Xây dựng, trình Cục trưởng ký ban hành Kế hoạch công tác năm 2016; Quy định chế độ làm việc của Phòng Tài chính - Kế toán.
VI. CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
1. Công tác Đảng
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015.
- Ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
- Xây dựng Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy, Chương kiểm tra, giám sát năm 2016; chỉ đạo các Chi bộ xây dựng Chương trình công tác năm 2016.
- Chỉ đạo các Chi bộ đăng ký nội dung thi đua năm 2016.
- Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ chuyển và tiếp nhận sinh hoạt Đảng cho các đảng viên được luân chuyển, điều động đảm bảo kịp thời theo quy định.
2. Công đoàn
- Tổng kết hoạt động Công đoàn, công tác Nữ công năm 2015; xây dựng và triển khai Chương trình hoạt động năm 2016.
- Phối hợp với các Phòng chuyên môn có liên quan tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm 2016.
- Phối hợp thực hiện chế độ chính sách cho CBCC dịp Tết Nguyên đán 2016.
3. Đoàn Thanh niên
- Xây dựng, triển khai Chương trình công tác Đoàn năm 2016.
- Chuẩn bị Đại hội Chi đoàn Thanh niên Cục nhiệm kỳ 2015 - 2017.
4. Chi hội Luật gia
Phối hợp thực hiện tốt công tác TTPBGDPL, nhất là Luật SĐBS một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành./.
 
 
 
 
TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
           (Đã ký)
 
    Nguyễn Đức Tình
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: