Sign In

Thông báo nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015

29/07/2015

Ngày 07/7/2014, cuộc họp giao ban liên tịch cơ quan tháng 7 năm 2014 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Thu, Cục trưởng. Sau khi nghe Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2015, dự kiến nhiệm vụ quý IV/2015 và các ý kiến thảo luận, đồng chí Cục trưởng kết luận một số vấn đề và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2015 như sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch về triển khai Chỉ thị 03/CT-BTP, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCC, Chỉ thị 17- CT/TU của BTV Tỉnh ủy; chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết TW4.
2. Tiếp tục đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục phê duyệt quy hoạch chức danh Cục trưởng, phê duyệt bổ sung quy hoạch Phó Cục trưởng giai đoạn 2016 - 2021.
3. Rà soát, bổ sung, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2014 - 2015; tổ chức tập huấn Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.
4. Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy lãnh đạo các Phòng, Chi cục kết hợp thực hiện Phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch. Hoàn thành hồ sơ bổ nhiệm mới 08 Phó Chi cục trưởng (Nam Đàn, Quỳ Hợp, Quế Phong, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu); triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm thư ký thi hành án.
5. Trình Tổng cục phê duyệt kết quả thi tuyển công chức 2015 và quyết định tuyển dụng đối với các vị trí công chức còn thiếu. Triển khai thực hiện Kế hoạch, phương án luân chuyển kết hợp điều động, sắp xếp bộ máy các đơn vị.
6. Nâng lương thường xuyên, phụ cấp và chế độ chính sách khác cho CBCC. Kiểm tra, xử lý sai phạm của CBCC Chi cục THADS huyện Tân Kỳ.
7. Chỉ đạo thực hiện đánh giá công chức, bổ sung lý lịch công chức 2015, tiếp tục rà soát bổ sung hồ sơ công chức theo đúng quy định.
8. Ban hành Quy chế dân chủ cơ quan và Quy định chế độ làm việc của Phòng.
* Nhiệm vụ tháng 7/2015:
- Hoàn thành hồ sơ và trình Cục trưởng bổ nhiệm 08 Phó Chi cục trưởng.
- Trình Tổng cục THADS phê duyệt kết quả thi tuyển công chức 2015.
- Quyết định nâng lương 6 tháng đầu năm đối với những trường hợp đủ điều kiện.
- Triển khai quy trình bổ nhiệm thư ký thi hành án trình Cục trưởng.
- Ban hành Quy chế dân chủ trong cơ quan.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THADS
1. Tập trung đẩy mạnh thi hành án theo thẩm quyền và chỉ đạo các Chi cục THADS đẩy nhanh tiến độ, nâng cao kết quả thi hành án, bảo đảm chỉ tiêu cả năm.
2. Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai áp dụng kịp thời, đúng quy định các điểm mới Luật SĐBS một số điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn.
3. Tập trung chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, vi phạm và kiến nghị theo Kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
4. Chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt đợt xét đặc xá năm 2015.
5. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị, Chấp hành viên chú trọng giải quyết có hiệu quả các vụ việc có giá trị lớn, vụ việc cho tín dụng, ngân hàng; các vụ án trọng điểm.
6. Phối hợp với Sở Tài chính có văn bản đề nghị UBND tỉnh nhất trí việc ủy quyền cho cơ quan THADS chủ trì xử lý tài sản TTSC theo Kết luận của đ/c PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với Cục THADS.
7. Tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động phối hợp thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn theo chỉ đạo của BCĐ Trung ương và Tổng cục THADS.
8. Ban hành Quy định chế độ làm việc của Phòng Nghiệp vụ.
* Nhiệm vụ tháng 7/2015:
- Đẩy mạnh thi hành án theo thẩm quyền và tập trung chỉ đạo cấp huyện đẩy mạnh thi hành án đảm bảo chỉ tiêu giao.
- Chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng kịp thời, đúng quy định các điểm mới Luật SĐBS một số điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt đợt xét đặc xá năm 2015.
  - Có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc dừng trích 10% đối với các khoản lệ phí, án phí, tiền sung công; chỉ đạo các đơn vị Vinh, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Diễn Châu khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế theo Kết luận của VKSNDTC.
  - Tổ chức họp để quán triệt, chấn chỉnh nội bộ sau vụ đơn tố cáo 02 cán bộ, công chức của Phòng nghiệp vụ.
      III. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KNTC
1. Kiểm tra toàn diện các đơn vị: Nam Đàn, Anh Sơn, Kỳ Sơn; kiểm tra chuyên đề các huyện còn lại; hoàn thành kết luận sau kiểm tra kịp thời, có chất lượng.
2. Kịp thời cử Đoàn kiểm tra tại đơn vị Tân Kỳ, căn cứ mức độ vi phạm để xử lý sai phạm nghiêm túc, đúng quy định.
3. Thực hiện tốt công tác tiếp thư, tiếp dân tại cơ quan và tiếp dân định kỳ tại Hội đồng tiếp dân UBND tỉnh; đảm bảo trật tự, văn hóa công sở nơi tiếp công dân.
4. Tập trung giải quyết có chất lượng các việc thuộc thẩm quyền; đôn đốc, chỉ đạo cấp huyện giải quyết kịp thời 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ, trong đó chú trọng đơn vị TP. Vinh. Thực hiện kịp thời báo cáo thống kê về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2015.
5. Đảm bảo rà soát, thẩm tra 100% hồ sơ thi hành xong đưa vào lưu trữ kịp thời, đúng quy định.
6. Hoàn thành Quy định chế độ làm việc của Phòng.
* Nhiệm vụ tháng 7/2015:
- Kiểm tra toàn diện Chi cục THADS Nam Đàn; ban hành kết luận kiểm tra Chi cục THADS Tân Kỳ; đôn đốc các Chi cục báo cáo khắc phục sau kiểm tra.
- Cử đoàn kiểm tra một số dấu hiệu sai phạm của công chức đơn vị Tân Kỳ.
- Thực hiện tốt công tác tiếp thư, tiếp dân tại cơ quan và tiếp dân định kỳ tại Hội đồng tiếp dân UBND tỉnh.
- Tập trung giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền; đôn đốc, chỉ đạo cấp huyện giải quyết kịp thời 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật, đặc biệt chú trọng đơn vị TP. Vinh, Diễn Châu.
- Thực hiện rà soát, kiểm tra hồ sơ lưu trữ. Đảm bảo thẩm tra hồ sơ xong 100% đưa vào lưu trữ kịp thời, đúng trình tự theo quy định của pháp luật.
IV. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
1. Định kỳ hàng tuần, nắm tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thi hành án của các đơn vị, đề xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
2. Tham mưu tổ chức giao ban Cụm quý III để đánh giá kết quả 9 tháng năm 2015, đề ra nhiệm vụ, giải pháp quý IV/2015.
3. Hoàn thiện, trình ký ban hành Quy chế làm việc cơ quan; giúp Cục trưởng thẩm định, ký phê duyệt Quy định chế độ làm việc của các Phòng chuyên môn.
4. Hoàn chỉnh thống kê, báo cáo kết quả THADS 9 tháng gửi Tổng cục; chỉ đạo xây dựng Báo cáo kết quả công tác 10 tháng để phục vụ xây dựng Báo cáo công tác thi hành án của Chính phủ trình Quốc hội.
5. Tham mưu ban hành Quy chế vận hành Trang thông tin điện tử của Cục, Quy chế hoạt động của BBT Trang thông tin; Thường xuyên phối hợp cập nhật thông tin, bài viết, hình ảnh đảm bảo Trang thông tin phong phú, sinh động, chất lượng.
6. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua đã phát động; tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện đợt 1 đợt thi hành án cao điểm.
7. Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Tư pháp và Ngày truyền thống THADS; tham gia Hội thao ngành Tư pháp.
8. Phối hợp tổ chức mua sắm tài sản trang thiết bị theo dự toán do Bộ, Tổng cục giao và nhu cầu phát sinh thực tế; phối hợp mua sắm, trang bị theo chế độ và kinh phí do địa phương hỗ trợ đảm bảo theo quy định; phối hợp triển khai việc may sắm trang phục nghiêm túc theo quy định, đồng thời tổng hợp thông tin về chất lượng may mặc từ các đơn vị để đảm bảo quyền lợi cho CBCC.
* Nhiệm vụ tháng 7:
- Tham mưu tổ chức giao ban Cụm quý III năm 2015.
- Hoàn thiện, ban hành Quy chế làm việc cơ quan (giao đ/c Trang, Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo).
- Xây dựng Báo cáo kết quả 9 tháng, Báo cáo giao ban nội chính Tỉnh ủy tháng 7.
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống THADS.
- Chỉ đạo chuẩn bị Báo cáo kết quả công tác 10 tháng năm 2015 phục vụ việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.
V. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
1. Phối hợp chỉ đạo các đơn vị khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý thu chi tiền thi hành án, trích tiền thu nộp ngân sách theo Kết luận của VKSND tối cao.
2. Ban hành và triển khai kế hoạch tiết kiệm chi ngân sách năm 2015 theo chỉ đạo của Tổng cục THADS.
3. Tiếp tục chấn chỉnh công tác kế toán ngân sách tại Cục và các Chi cục THADS về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015 theo hướng dẫn của Tổng cục.
4. Kiểm tra công tác bảo trì trụ sở, thuê kho vật chứng và mua sắm TSCĐ của các Chi cục THADS.
5. Triển khai mua sắm tài sản trang thiết bị theo dự toán do Bộ, Tổng cục giao; mua sắm, trang bị theo chế độ và kinh phí do địa phương hỗ trợ đảm bảo theo quy định.
6. Triển khai việc may sắm trang phục, mũ bảo hiểm theo chế độ năm 2015.
7. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo kế toán nghiệp vụ; kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ tại các Chi cục Thi hành án dân sự theo kế hoạch.
8. Thực hiện giám sát thu - chi tiền thi hành án; tiếp nhận tài sản, tang vật; phối hợp xử lý tài sản, tang vật và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
9. Hoàn thiện Quy định chế độ làm việc của Phòng TC-KT.
* Nhiệm vụ tháng 7:
- Tiếp tục phối hợp triển khai công tác mua sắm mũ bảo hiểm theo chế độ năm 2015 cho CBCC toàn tỉnh.
- Tiếp tục rà soát và tổng hợp các trường hợp CBCC nâng lương sau 01/11/2014 để báo cáo bổ sung tiền lương toàn tỉnh.
- Hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán nguồn địa phương hỗ trợ năm 2014 báo cáo Sở Tài chính.
- Lập các báo cáo tổng hợp về kế toán nghiệp vụ thi hành án theo quy định.
- Rà soát các khoản tiền tạm thu còn tồn ở đơn vị và trong tài khoản tạm gửi tại Kho bạc của Cục và các Chi cục, đồng thời đề xuất hướng xử lý.
      VI. CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
1. Công tác Đảng
- Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2015.
- Chuẩn bị nội dung phục vụ giám sát của BTV Đảng ủy Khối về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đề án 07, Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết TW4.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch.
- Lãnh đạo các đoàn thể tích cực phối hợp tham gia giải thể thao truyền thống của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.
2. Công đoàn
- Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2015.
- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày TBLS 27/7, 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 15 năm thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh (12/7/2000-12/7/2015).
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ XIX; 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và Ngày truyền thống THADS.
- Tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ cơ quan.
- Chuẩn bị Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2017.
3. Đoàn Thanh niên
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo định hướng của Đảng ủy Cục tại buổi làm việc với BCH Chi đoàn.
- Phối hợp tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình TBLS nhân ngày 27/7.
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động Tình nguyện Hè 2015.
- Tổ chức vui Rằm Trung thu cho các cháu thiếu nhi.
4. Chi hội Luật gia
Phối hợp với cơ quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, Công văn số 2423/BTP-THADS về việc hướng dẫn thi hành Luật trong giai đoạn chuyển tiếp.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Cục;                                                                          
- Đảng ủy Cục;
- Trưởng phòng;
- Trưởng các đoàn thể;
- Lưu: VT, TH.
 
TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
              (Đã ký)
             (Đã ký)
 
 
 
  Nguyễn Đức Tình
Các tin đã đưa ngày: