Sign In

Thông báo nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016

10/03/2016

 
Ngày 04/3/2016, cơ quan Cục tổ chức giao ban liên tịch định kỳ tháng 3/2016 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Thu, Cục trưởng. Sau khi nghe Dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2016, Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 01 + 02, dự kiến nhiệm vụ công tác tháng 3/2016 và các ý kiến thảo luận, đồng chí Cục trưởng kết luận một số vấn đề và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2016 như sau:
  I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
1. Tham mưu làm quy trình thủ tục giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
2. Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các Chi cục THADS, kết hợp thực hiện Phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đã ban hành. Chủ động rà soát nhân sự bổ nhiệm Thẩm tra viên cho các đơn vị.
3. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cơ quan THADS trong tỉnh giai đoạn 2016 - 2021; tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ năm 2016.
4. Rà soát xây dựng hồ sơ tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2016. Có văn bản quán triệt các Chi cục đảm bảo hài hòa chế độ cho người lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP.
5. Tiếp tục quan tâm hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với các Chi cục THADS được giao phụ trách.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
1. Tập trung đẩy mạnh thi hành án theo thẩm quyền và tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các Chi cục THADS đẩy mạnh tổ chức thi hành án, nâng cao kết quả, tỉ lệ thi hành án 6 tháng đầu năm 2016.
2. Chỉ đạo rà soát, lập danh sách các vụ việc trọng điểm, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài báo cáo Tổng cục theo quy định, đồng thời xây dựng phương án, giải pháp xử lý có hiệu quả. Tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết các vụ việc phức tạp thuộc thẩm quyền như: vụ ông Lâm Đại (Nghi Phú), vụ ông Việt (P.Đội Cung), vụ bà Châu (P.Quán Bàu)...
3. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-CP  của Chính phủ.
4. Triển khai tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm đến toàn thể cán bộ, Chấp hành viên cơ quan Cục THADS tỉnh theo Kế hoạch 165/KH-CTHADS ngày 04/02/2016 của Cục.
5. Tham mưu Bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học "Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về THADS" do Uỷ ban Tư pháp Quốc hội tổ chức tại Nghệ An.
6. Chủ động tham mưu thực hiện việc đánh giá tình hình thực hiện các quy chế phối hợp đã ký kết. Phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp giữa Cục THADS tỉnh với các Trại giam, trại tạm giam theo Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS và Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp - Bộ Công an.
7. Hoàn thiện Quy định chế độ làm việc của Phòng Nghiệp vụ trình Cục trưởng phê duyệt. Tiếp tục quan tâm hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với các Chi cục THADS được giao phụ trách.
III. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Tham mưu văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các kiến nghị, kháng nghị, kết luận của VKSND và các cơ quan có thẩm quyền theo chỉ đạo của Tổng cục (tại Công văn 144/TCTHADS-NV2 ngày 15/01/2016), nhất là chỉ đạo 03 đơn vị (Tp Vinh, Quỳnh Lưu và Quỳ Hợp) khắc phục xong các vi phạm theo Kết luận đợt trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
2. Tiến hành kiểm tra toàn diện tại Chi cục THADS huyện Anh Sơn.
  3. Tổ chức tốt việc tiếp dân tại cơ quan và tại Hội đồng tiếp dân tỉnh, tăng cường công tác tiếp dân dịp bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND dân các cấp.
4. Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và chỉ đạo, đôn đốc cấp huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết vụ ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Nguyễn Thị Tuyết (Đô Lương) theo chỉ đạo của Tổng cục.
5. Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động  thi hành án dân sự. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc thỏa thuận mức bồi thường với ông Luyện Văn Thương.
6. Trình Cục trưởng phê duyệt Quy định chế độ làm việc của Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC.
7. Tiếp tục quan tâm hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với các Chi cục THADS được giao phụ trách.
IV. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
1. Tham mưu triển khai lấy ý kiến các ngành có liên quan góp ý Dự thảo Chỉ  thị của UBND tỉnh về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật THADS.
2. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai đợt THADS cao điểm và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự theo đề nghị của Bộ Tư pháp và Tổng cục. Tham mưu thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh.
3. Tham mưu Cục trưởng phê duyệt kế hoạch công tác năm 2016 của các Chi cục, Phòng chuyên môn; thẩm định trình Cục trưởng ban hành Quy định chế độ làm việc của 03 Phòng chuyên môn còn lại.
4. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS theo Kế hoạch đã ban hành.
5. Tham mưu việc khen thưởng phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  Tổng hợp đăng ký thi đua, đăng ký đề tài sáng kiến năm 2016. Hướng dẫn, triển khai đợt khen thưởng cấp Nhà nước năm 2016.
6. Chủ trì rà soát, phối hợp tổ chức in biển tên công chức; in ấn tập trung các loại sổ sách, biên lai để triển khai thi hành Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp; kiến nghị cấp phát thẻ CHV, hộp thư điện tử...
7. Tiếp tục quan tâm hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với các Chi cục THADS được giao phụ trách.
V. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
1. Thực hiện phân bổ dự toán ngân sách nhà nước đợt 01/2016; duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 đối với các Chi cục THADS.
2. Tiếp tục thực hiện thanh toán các chế độ của CBCC, người lao động; thực hiện đối chiếu KBNN đến thời điểm 31/01/2016.
3. Tổng hợp báo cáo tài chính và báo cáo phí thi hành án toàn tỉnh gửi Tổng cục; tình hình sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế, thu nộp phí thi hành án, sử dụng biên lai năm 2015.
4. Thực hiện thu - chi tiền thi hành án; tiếp nhận tài sản, tang vật, phối hợp xử lý tài sản, tang vật và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
5. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo đội ngũ kế toán nghiệp vụ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; rà soát lại hóa đơn, biên lai tại Cục và các Chi cục; cấp phát biên lai thu tiền thi hành án cho các đơn vị cấp huyện.
6. Trình Cục trưởng phê duyệt Quy định chế độ làm việc của Phòng Tài chính - Kế toán.
7. Tiếp tục quan tâm hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với các Chi cục THADS được giao phụ trách.
VI. CÔNG TÁC ĐẢNG, DOÀN THỂ
1. Công tác Đảng
1.1. Đảng ủy họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016.
1.2. Kế hoạch học tập NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
1.3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.
1.4. Làm việc với BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên để nghe tình hình, kết quả và định hướng hoạt động năm 2016.
2. Công đoàn
2.1. Tổ chức thực hiện tuần lễ ATVSLĐ-PCCN năm 2016; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
2.2. Tham gia tập huấn công tác Thanh tra nhân dân; sơ kết mô hình hoạt động Câu lạc bộ nữ công, triển khai thực hiện QĐ 43 của UBND tỉnh Nghệ An.
3. Đoàn Thanh niên
3.1. Chuẩn bị nội dung để BCH Đảng bộ Cục làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội Chi đoàn và định hướng hoạt động Đoàn năm 2016.
3.2. Ban hành Chương trình hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên 2016.
3.3. Tổ chức các hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn.
3.4. Tích cực phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.
4. Chi hội Luật gia
4.1. Phối hợp với chuyên môn tăng cường tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS.
4.2. Phối hợp chuẩn bị nội dung tập huấn nghiệp vụ năm 2016./.

                                                       Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An
Các tin đã đưa ngày: