Sign In

Thông báo một số nội dung về Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 (cấp Cục)

06/04/2016

CỤC THADS TỈNH NGHỆ AN
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
CHẤP HÀNH VIÊN GIỎI
VÒNG 1
––––––––
Số:  449 /CTHADS-BTC
V/v thông báo một số nội dung về Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 (cấp Cục)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

Nghệ An, ngày  05 tháng 4 năm 2016

 
 
Kính gửi:  
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành, thị;
- Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục;
- Các thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban giám sát, Ban chấm thi, Tổ giúp việc Hội thi vòng 1.
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, Ban Tổ chức Hội thi vòng 1 thông báo, đề nghị Chi cục trưởng, Trưởng phòng chuyên môn và các thành viên Hội đồng thi, các Ban có liên quan và Tổ giúp việc lưu ý thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Về danh sách thí sinh tham dự Hội thi:
Danh sách thí sinh tham dự Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 và số báo danh được Ban Tổ chức scan và gửi qua hộp thư điện tử của các đơn vị, niêm yết tại trụ sở Cục Thị hành án dân sự tỉnh và tại Phòng thi, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục; đề nghị các đồng chí Chi cục trưởng, Trưởng phòng chuyên môn thông báo đến thí sinh trong đơn vị, bố trí công việc, tạo điều kiện mọi mặt để thí sinh ôn tập, tham dự Hội thi đầy đủ, đạt kết quả tốt.
2. Về địa điểm, thời gian và thành phần tham dự Hội thi:
a) Địa điểm: Tại Trường Chính trị Nghệ An, số 121 Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
b) Thời gian, thành phần tham dự:
- Từ 07h30 đến 08h30: Tiến hành Lễ khai mạc Hội thi. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Cục, thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thi, các Ban giám sát, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phách, Tổ thư ký giúp việc, các đại biểu khách mời, Chi cục trưởng và toàn thể thí sinh.  
- Từ 08h30 đến 09h00: Làm thủ tục vào phòng thi.
- Từ 09h00 đến 10h30, thí sinh làm bài thi. Đối với những thí sinh đến phòng thi chậm quá 15 phút kể từ khi phát đề, thì không được dự thi.
c) Thí sinh tham dự Hội thi mặc trang phục xuân hè, đeo phù hiệu, cấp hiệu, biển tên, mang theo thẻ Chấp hành viên hoặc CMND.
(Công văn này thay cho giấy mời)
3. Về cơ cấu giải thưởng:
Giải thưởng vòng 1 gồm 11 giải gồm:
- 01 giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng;
- 02 giải Nhì trị giá mỗi giải 1.000.000 đồng;
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng;
- 05 giải Khuyến khích, mối giải trị giá 300.000 đồng.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành, thị, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các thành viên  Hội đồng thi, Ban Coi thi, Ban giám sát, Ban Chấm thi, Tổ giúp việc Hội thi vòng 1 triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (để t/hiện);
- Lãnh đạo Cục (để b/c);
- Lưu: VT, BTC.
TM. BAN TỔ CHỨC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Quang Trung
 
Các tin đã đưa ngày: