Sign In

Kế hoạch Công tác thi hành án dân sự năm 2016

06/04/2016

  TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ         
TỈNH NGHỆ AN
 
Số:   88 /KH-CTHADS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Nghệ An, ngày 15 tháng 01 năm 2016
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016
 

  Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-BTP ngày 06/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Quyết định số 2167/QĐ-BTP ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 940/QĐ-TCTHADS ngày 09/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An xây dựng Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2016 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự năm 2016, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2016 được UBND tỉnh Nghệ An đề ra tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2016. Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nghiên cứu, áp dụng các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2016.
  2. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phải bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất từ Tổng cục đến Cục và các Chi cục, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị và cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp giải quyết, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.
  II. NỘI DUNG
  1. Về triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016
  1.1. Giao chỉ tiêu thi hành án năm 2016 cho các Chi cục và Chấp hành viên. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm chắc tình hình, tiến độ thực hiện và có các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu được giao. Đánh giá chính xác mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị và Chấp hành viên.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.
  - Đơn vị phối hợp: Các Phòng chuyên môn và Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Thời gian thực hiện:
  + Hoàn thành việc giao chỉ tiêu trong tháng 01/2016.
  + Định kỳ hàng tháng tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; từ 01/7/2016 - 30/9/2016, thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần.  
  + Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ xong trước 10/10/2016.
  1.2. Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự và Kế hoạch công tác kiểm tra, tự kiểm tra năm 2016; phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục.
  - Chủ trì tham mưu: Văn phòng, Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC.
  - Đơn vị phối hợp: Các Phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Thời gian thực hiện:
  + Hoàn thành Kế hoạch của Cục và xin ý kiến hiệp y của UBND tỉnh trước 15/01/2016 để trình Tổng cục trưởng phê duyệt.
  + Ban hành Kế hoạch kiểm tra trước 15/01/2016.
+ Hoàn thành việc duyệt kế hoạch các đơn vị trong tháng 01/2016.
  1.3. Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm. Duy trì chế độ giao ban liên tịch hàng tháng, giao ban cụm hàng quý, gắn với đánh giá sơ kết công tác 6 tháng, 9 tháng đầu năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tham mưu cho UBND tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.
  - Chủ trì tham mưu: Văn phòng.
  - Đơn vị phối hợp: BCH Công đoàn; Phòng chuyên môn, các Chi cục nơi đăng cai hội nghị giao ban.
  - Thời gian thực hiện:
  + Hội nghị CBCC hoàn thành trong tháng 01/2016;
  + Giao ban cụm: qúy II trước ngày 15/4/2016, quý III trước 15/7/2016 và quý IV trước 20/10/2016.
  + Tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2017 hoàn thành trong tháng 12/2016 (ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành THADS).
  1.4.. Trên cơ sở phân công của Cục trưởng, Lãnh đạo Cục và các phòng chuyên môn thường xuyên theo dõi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, các vụ việc phức tạp, các vấn đề báo chí, phương tiện thông tin đại chúng nêu...tại đơn vị được phân công phụ trách để có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời.
  - Chủ trì tham mưu: Các Phòng chuyên môn.
  - Đơn vị phối hợp:  các Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
  2. Về tham mưu giúp cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn
2.1. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS trên địa bàn trong thời gian tới.
  - Chủ trì tham mưu: Văn phòng.
  - Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện.
  - Thời gian thực hiện: Qúy I/2016.
  2.2. Tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự; rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành. Kịp thời báo cáo, đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
  - Chủ trì tham mưu: Văn phòng, Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo
  - Đơn vị phối hợp: Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.
  - Thời gian thực hiện:
+ Trong quý I/2016 hoàn thành việc bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.
+ Tham mưu Ban chỉ đạo THADS họp định kỳ 6 tháng một lần; họp đột xuất để bàn và chỉ đạo các vụ việc cưỡng chế lớn, phức tạp.
2.3. Tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đưa vào chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2016 các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các Bộ luật, luật có liên quan đến công tác THADS; Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội...
  - Chủ trì tham mưu: Văn phòng.
  - Đơn vị phối hợp: Phòng TTPBGDPL - Sở Tư pháp.
  - Thời gian thực hiện: Qúy I/2016.
  2.4. Chủ trì tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thi hành nghiêm chỉnh các bản án, quyết định về vụ án hành chính có hiệu lực pháp luật. Phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các Sở, ngành có liên quan theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá, trên cơ sở đó tham mưu cho UBND thực hiện chế độ báo cáo, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo đôn đốc thi hành án hành chính.
  - Chủ trì tham mưu: Văn phòng.
  - Đơn vị phối hợp: Văn phòng TAND tỉnh, Phòng 10 VKSND tỉnh.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên; định kỳ 6 tháng, năm tham mưu xây dựng Báo cáo gửi Tổng cục.
  2.5. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016 và mục tiên, nhiệm vụ công tác năm 2017 trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2016.
  - Chủ trì tham mưu: Văn phòng.
  - Đơn vị phối hợp: Phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh.
  - Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2016.
3. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ
  3.1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự:
a) Thành lập, kiện toàn Hội đồng Chấp hành viên ở Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự để tư vấn, tham mưu trong việc chỉ đạo nghiệp vụ. Cục Thi hành án dân sự tỉnh phải trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục ít nhất 90% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các Chi cục; chỉ đạo khắc phục và trả lời kịp thời các kháng nghị, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp cố tình không chấp hành ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cấp trên.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.
  - Đơn vị phối hợp: Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC và Chi cục THADS.
- Thời gian thực hiện: Việc thành lập, kiện toàn Hội đồng Chấp hành viên hoàn thành trong quý I/2016.  
b) Tiếp tục rà soát, lập danh sách những việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài năm 2016; tập trung chỉ đạo giải quyết và báo cáo cấp trên chỉ đạo giải quyết, góp phần tạo chuyển biến căn bản trong công tác THADS.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.
  - Đơn vị phối hợp: Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC và các Chi cục.     
  - Thời gian thực hiện: rà soát, lập danh sách thực hiện định kỳ hàng quý.
c) Thường xuyên theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn THADS…để có biện pháp chỉ đạo xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan bàn biện pháp tháo gỡ, giải quyết; báo cáo, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập ở địa phương; tiến hành tổng kết thực tiễn thi hành án dân sự năm 2016 đảm bảo chất lượng.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.
  - Đơn vị phối hợp: Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC và các Chi cục.     
  - Thời gian thực hiện:
  + Định kỳ hàng quý, tổng hợp đánh giá những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
  + Trong tháng 11/2016, hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết thực tiễn.
d) Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Thông tư liên tịch, Quy chế phối hợp liên ngành của Trung ương trong THADS. Xây dựng và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự với các Trại giam, Trại tạm giam theo Quy chế phối hợp số 911/QCLN/TCTHADS-TCTHAHS ngày 26/11/2015 giữa Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an; tiếp tục chỉ đạo các Chi cục ký kết Quy chế phối hợp giữa liên ngành, Quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS với UBND xã, phường, thị trấn…tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, các Chi cục.
  - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan của Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Ngân hàng nhà nước; các Trại giam, Trại tạm giam; UBND cấp xã.
  - Thời gian thực hiện:
  + Ký kết Quy chế phối hợp với Trại giam, Trại tạm giam trong quý I/2016.
  + Chậm nhất trong quý II/2016, hoàn thành xong việc ký kết Quy chế phối hợp giữa các Chi cục với 100% các xã, phường, thị trấn trên từng địa bàn.
  đ) Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thường xuyên rà soát, tổng hợp, lập danh sách những bản án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, có sai sót, khó thi hành để bàn và thống nhất phương án tháo gỡ, đồng thời báo cáo các ngành Trung ương chỉ đạo xử lý.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
  - Thời gian thực hiện: định kỳ hàng quý.
  3.2. Công tác thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự:
  a) Tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án, đơn yêu cầu thi hành án của đương sự bảo đảm đúng, đủ thủ tục; ra quyết định thi hành án đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đúng quy định pháp luật về nội dung, thời hạn.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ, các Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Đơn vị phối hợp: Văn phòng.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.
  b) Tập trung xác minh, phân loại chính xác, thực chất về số việc, tiền có điều kiện, chưa có điều kiện giải quyết. Định kỳ 6 tháng thực hiện tổng rà soát, phân tích làm rõ thực trạng án tồn đọng đến 01/4/2016 và 01/10/2016 để lên phương án, kế hoạch tổ chức thi hành, giải quyết có hiệu quả.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Đơn vị phối hợp: Văn phòng.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên; riêng tổng rà soát 01/4/2016 thì hoàn thành trước 15/4/2016, thời điểm 01/10/2016 hoàn thành trước 15/10/2016.
  c) Tổ chức các đợt cao điểm về thi hành án, chỉ đạo các đơn vị tổ chức các phong trào thi đua đẩy mạnh kết quả về thi hành án. Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỉ lệ thi hành án dân sự xong trên 72% về việc, 34% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện giải quyết; giảm 6% về việc và 4% về tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 so với số việc, tiền có điều kiện năm 2015 chuyển sang năm 2016; tập trung tổ chức thi hành xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước tỷ lệ cao hơn năm 2015.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các Phòng chuyên môn.
  - Thời gian thực hiện: Cả năm.
d) Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 1370/QCPH/NHNNNA-CTHADS ngày 18/9/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong thi hành án dân sự; ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Tổ xử lý nợ xấu; tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với những việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng để tạo điều kiện thu hồi nợ, giảm nợ xấu.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Đơn vị phối hợp: Phòng Tổng hợp - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng TMCP, tổ chức tín dụng.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.
đ) Thường xuyên rà soát, xây dựng hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án đảm bảo chặt chẽ chuyển Viện kiểm sát và Tòa án tổ chức xét miễn, giảm thi hành án kịp thời, triệt để làm giảm án chuyển sang kỳ sau.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Đơn vị phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân cấp huyện.
  - Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng quý trong năm.
  e) Phối hợp chặt chẽ với các Trại giam, Trại tạm giam thu tiền của các đối tượng đang chấp hành hình phạt tù làm cơ sở xét đặc xá, giảm thời hạn tù cho phạm nhân; chi trả tiền, tài sản cho người được thi hành án là các phạm nhân; tổng hợp, báo cáo đầy đủ số việc, số tiền thi hành được qua từng đợt đặc xá.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Đơn vị phối hợp: Các Trại giam, Trại tạm giam; UBND cấp xã.
  - Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Hội đồng đặc xá Trung ương.
  3.3. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước trong THADS
  a) Triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ có năng lực tiếp công dân để tăng cường tuyên truyền, giải thích cho đương sự hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC và các Chi cục.
  - Đơn vị phối hợp: Văn phòng.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
  b) Tiếp nhận, phân loại, xử lý chính xác đơn thư khiếu nại, tố cáo. Giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật. Giải quyết xong 95% đơn thư khiếu nại, tố cáo thụ lý trong năm 2016 thuộc thẩm quyền; không để phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, bức xúc. Rà soát, thống kê, tổng hợp những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; phân công lãnh đạo Cục, Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên trực tiếp chỉ đạo giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC và các Chi cục.
  - Đơn vị phối hợp: Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
  c) Phối hợp liên ngành Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an rà soát, xử lý, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại trong hoạt động tư pháp theo Quy chế phối hợp giữa bốn ngành đã ký kết.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Kiểm tra và giải quyết KNTC.
  - Đơn vị phối hợp: Các ngành Viện kiểm sát, Tòa án, Công an.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
  d) Thực hiện đầy đủ, đúng chế độ thống kê, báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; theo dõi, đánh giá cụ thể tình hình khiếu nại, tố cáo trong toàn tỉnh; báo cáo, cung cấp kịp thời thông tin, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC và các Chi cục.
  - Đơn vị phối hợp: Văn phòng.
  - Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng quý và đột xuất theo yêu cầu.
  đ) Thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc bồi thường nhà nước trong vụ Luyện Văn Thương (Diễn Châu).
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC và các Chi cục.
  - Đơn vị phối hợp: Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Chậm nhất trong quý II/2016 giải quyết xong vụ Luyện Văn Thương.
  3.4. Công tác thi hành án hành chính:
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi). Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Đơn vị phối hợp: Tòa Hành chính - TAND tỉnh, Phòng 10 VKSND tỉnh.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
  3.5. Về thực hiện chế định Thừa phát lại:
Phối hợp thực hiện có hiệu quả chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội: Tăng cường chỉ đạo các cơ quan THADS nâng cao nhận thức, tích cực phối hợp với các Văn phòng Thừa phát lại; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để Thừa phát lại tham gia xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ THADS cho Thừa phát lại; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động xác minh, tổ chức thi hành án của Thừa phát lại theo pháp luật quy định.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, các Chi cục.
  - Đơn vị phối hợp: Văn phòng Thừa phát lại.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
  4. Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng ngành
  4.1. Về công tác tổ chức, cán bộ:
a) Xây dựng Đề án tinh giản biên chế trong các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 190-KH/BCS ngày 30/9/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 23/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trong đó chú trọng những địa bàn, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; rà soát số lượng công chức nghỉ hưu trong năm, lên kế hoạch đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng đủ biên chế. Bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ công chức, người lao động phù hợp với Đề án xác định vị trí việc làm đã được phê duyệt; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
- Đơn vị tham mưu: Phòng Tổ chức cán bộ.
- Đơn vị phối hợp: các Phòng chuyên môn, các Chi cục THADS.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác THADS, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh, chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức trẻ có phẩm chất, được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ và triển vọng để bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các phòng, Chi cục và Cục, đảm bảo chủ động nguồn cán bộ lãnh đạo. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ năm 2016.
- Đơn vị tham mưu: Phòng Tổ chức cán bộ.
- Đơn vị phối hợp: các Phòng chuyên môn, các Chi cục THADS.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên; tập huấn nghiệp vụ vào quý II/2016.
c) Tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, thay thế cán bộ quản lý không đáp ứng yêu cầu. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức cho phù hợp với quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, của ngành và địa phương.
- Đơn vị tham mưu:  Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng.
  - Đơn vị phối hợp: Cấp ủy, các đoàn thể, các Phòng chuyên môn, Chi cục.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
d) Tăng cường đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trao đổi, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cấp huyện trong công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức THADS, nhất là những đơn vị còn hạn chế, yếu kém. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm định chính xác điều kiện, tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, công chức trước khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.
- Đơn vị tham mưu: Phòng Tổ chức cán bộ.
- Đơn vị phối hợp: các Phòng chuyên môn, các Chi cục THADS.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
đ) Tiếp tục rà soát, đề nghị cho thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp, trung cấp, cao cấp, Thẩm tra viên chính, thi nâng ngạch công chức; chuyển ngạch công chức theo quy định. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức.
- Đơn vị tham mưu:  Phòng Tổ chức cán bộ.
- Đơn vị phối hợp: các Phòng chuyên môn, các Chi cục THADS.
- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch của Tổng cục THADS.
e) Thực hiện đánh giá, bổ sung lý lịch công chức năm 2016. Tổ chức quản lý chặt chẽ hồ sơ công chức theo Quyết định 1052/QĐ-BTP ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị tham mưu:  Phòng Tổ chức cán bộ.
- Đơn vị phối hợp: các Phòng chuyên môn, các Chi cục.
- Thời gian thực hiện: Đánh giá công chức xong trước 10/10/2016 để phục vụ cho bình xét thi đua cuối năm.
  4.2. Về công tác quản lý tài chính, ngân sách; thu, chi tiền thi hành án:
  a) Hướng dẫn, phân bổ, giao dự toán năm 2016; tổng hợp, giao, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện giao dự toán thu chi ngân sách năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc bảo đảm kịp thời, đúng chế độ, quy định của Nhà nước. Hướng dẫn, lập, tổng hợp và bảo vệ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Tài chính - Kế toán.
  - Đơn vị phối hợp: Các Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch, hướng dẫn của Tổng cục THADS.
  b) Nâng cao chất lượng thẩm định, xét duyệt, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 của các đơn vị dự toán trực thuộc báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự đúng thời hạn theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Tài chính - Kế toán.
  - Đơn vị phối hợp: BCH Công đoàn, Văn phòng, Chi cục THADS.
  - Thời gian thực hiện: Hoàn thành việc duyệt quyết toán đối với các đơn vị trước tháng 5/2016; báo cáo trình Tổng cục duyệt quyết toán trong tháng 6/2016.
  c) Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; thẩm định Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các Chi cục bảo đảm đúng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành và thống nhất trong toàn tỉnh.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Tài chính - Kế toán.
  - Đơn vị phối hợp: BCH Công đoàn, Văn phòng, Chi cục THADS.
  - Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.
  d) Thực hiện hoàn thành Dự án đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh bảo đảm tiến độ, chất lượng, thanh quyết toán kịp thời. Tiếp tục đề nghị Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự cho đầu tư xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Tài chính - Kế toán.
  - Đơn vị phối hợp: Chi cục THADS huyện Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai.
  - Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch dự toán cấp trên phân bổ.
  đ) Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu, chi tiền thi hành án; việc sử dụng chứng từ kế toán thi hành án và việc theo dõi, bảo quản, trích xuất tang vật các vụ án.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Tài chính - Kế toán.
  - Đơn vị phối hợp: Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Thời gian thực hiện: Định kỳ theo quy định.
  e) Lập, nộp đúng thời hạn, đầy đủ các báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự; phân tích thông tin, số liệu kế toán thi hành án làm cơ sở đánh giá chính xác tình hình, kết quả thi hành án từng đơn vị và Chấp hành viên, thường xuyên đối chiếu bảo đảm không để chênh lệch số liệu giữa thống kê và kế toán.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Tài chính - Kế toán, Chi cục THADS.
  - Đơn vị phối hợp: Văn phòng.
  - Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng, hàng quý.
  4.3. Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm sát, giám sát đối với hoạt động thi hành án dân sự:
a) Thường xuyên bám sát Kế hoạch công tác kiểm tra, tự kiểm tra năm 2016 để thực hiện bảo đảm tiến độ. Tổ chức kiểm tra công tác thụ lý, phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, kết quả thống kê THADS đối với 100% đơn vị cấp huyện; kiểm tra toàn diện ít nhất 30% tổng số đơn vị cấp huyện. (có Kế hoạch kiểm tra riêng)
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  - Đơn vị phối hợp: Các Phòng chuyên môn và các Chi cục THADS.
  - Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch kiểm tra.
  b) Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan thanh tra, giám sát, kiểm sát về thi hành án dân sự; theo dõi, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, kháng nghị và báo cáo kịp thời với cấp trên. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng để nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt trên 60%.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC.
  - Đơn vị phối hợp: Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Pháp chế HĐND, VKSND các cấp, các Chi cục THADS.
  - Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của các ngành có liên quan.
  c) Kịp thời thẩm tra hồ sơ thi hành xong trước khi duyệt đưa vào lưu trữ, làm cơ sở báo cáo thống kê kết quả thi hành án của đơn vị, cá nhân, đồng thời góp phần thực hiện nghiêm quy định về lập, bảo quản và lưu trữ hồ sơ thi hành án theo quy định của pháp luật.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Kiểm tra, Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Đơn vị phối hợp: Phòng Nghiệp vụ và Văn phòng
  - Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng.
  4.4. Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí:
a) Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; đảm bảo công khai, minh bạch hóa mọi mặt hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS, Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2016. Công bố số điện thoại đường dây nóng của Cục THADS tỉnh; duy trì hòm thư góp ý tại các cơ quan THADS để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của công chức và nhân dân.
- Đơn vị tham mưu: Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC.
  - Đơn vị phối hợp: Cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, các Chi cục THADS.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Các Chi cục hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ cơ sở trong quý I/2016.
b) Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ để sử dụng có hiệu quả kinh phí, tài sản nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức.
  - Chủ trì tham mưu: Phòng Tài chính - Kế toán.
  - Đơn vị phối hợp: BCH Công đoàn, Văn phòng, Chi cục THADS.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phải hoàn thành trong quý I/2016.
  4.5. Công tác văn phòng, thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin:
a) Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác văn phòng; xây dựng hệ thống Văn phòng từ Cục đến các Chi cục theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thống nhất. Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp; chế độ thống kê, thông tin báo cáo; kỹ năng soạn thảo văn bản, đề án; công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan THADS...
- Chủ trì tham mưu: Văn phòng.
  - Đơn vị phối hợp: Các Phòng chuyên môn và các Chi cục.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
  b) Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) theo kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và UBND tỉnh: mở đợt cao điểm tổ chức thi hành án từ 01/01/2016 đến 30/5/2016; tích cực tham gia Hội thi “Chấp hành viên giỏi”; tổ chức “Hội thao ngành THADS tỉnh” lần thứ II...
  - Chủ trì tham mưu: Văn phòng.
  - Đơn vị phối hợp: Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Công đoàn, các Phòng chuyên môn, các Chi cục Thi hành án dân sự.
  - Thời gian thực hiện: ban hành Kế hoạch trong tháng 01/2016; triển khai thực hiện tập trung vào qúy II và III/2016.
c) Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử; triển khai áp dụng văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số; sử dụng có hiệu quả các phần mềm trên từng mặt công tác.
  - Chủ trì tham mưu: Văn phòng.
  - Đơn vị phối hợp: Các Chi cục THADS, Đoàn Thanh niên cơ quan.
  - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
  4.6. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Luật gia, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; phối hợp công tác giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị với các tổ chức chính trị xã hội nhằm nâng cao tính thống nhất trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và hiệu quả công tác.
  - Chủ trì tham mưu: Văn phòng
  - Đơn vị phối hợp: Cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan
  - Thời gian thực hiện:  Thường xuyên.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành, thị và các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục xây dựng Kế hoạch công tác năm 2016 của đơn vị mình trong đó cần bảo đảm xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, cơ quan, đơn vị chủ trì theo đúng quy định tại Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp.
  Kế hoạch của các Chi cục Thi hành án dân sự phải được lãnh đạo UBND kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp xem xét, cho ý kiến bằng văn bản trước khi báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phê duyệt.
2. Văn phòng Cục chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Cục tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch; kịp thời kiến nghị với Cục trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.
3. Quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh (qua Văn phòng) để kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Tổng cục THADS; (để phê duyệt)
- Đ/c Lê Xuân Đại, PCT UBND, Trưởng
  BCĐ THADS tỉnh (để xin ý kiến chỉ đạo)
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Cục;
- Trưởng BCĐ THADS cấp huyện (để p/h);
- Các Phòng chuyên môn; (để t/hiện)
- Chi cục THADS; (để thực hiện)
- Lưu: VT, TH.
CỤC TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Trần Văn Thu
 
Các tin đã đưa ngày: