Sign In

Thông báo Giao ban Cụm qúy III năm 2015

06/07/2015

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã được UBND tỉnh xem xét nhất trí và Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Cụm quý III năm 2015, nhằm đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ thời gian còn lại cuối năm.
1. Thành phần tham dự:
- Ở Tỉnh: Lãnh đạo Cục, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và chuyên viên tổng hợp;
- Ở cấp huyện: Chi cục trưởng; toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự nơi đăng cai hội nghị.
- Đại biểu: Kính mời đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện, thị nơi đăng cai hội nghị. (Có giấy mời riêng)
2. Thời gian, địa điểm:
- 01 ngày, từ 07h30 ngày 13/7/2015, giao ban Cụm đường 48 tại huyện Quế Phong, gồm 6 đơn vị: Quế Phong, Qùy Châu, Qùy Hợp, Thị xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn và Tân Kỳ.
- 01 ngày, từ 07h30 ngày 14/7/2015, giao ban Cụm đường 7 tại huyện Yên Thành, gồm 7 đơn vị: Yên Thành, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.
- 01 ngày, từ 07h30 ngày 15/7/2015, giao ban Cụm đường 1 tại Thị xã Hoàng Mai, gồm 8 đơn vị: Thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò, Thành phố Vinh, Hưng Nguyên và Nam Đàn.
3. Chế độ hội nghị:  Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Đại biểu là cán bộ, công chức cơ quan Thi hành án dân sự mặc trang phục Xuân hè theo quy định của Ngành.
Đồng chí Chi cục trưởng đơn vị đăng cai hội nghị báo cáo đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thành, thị tạo điều kiện về địa điểm và hỗ trợ kinh phí để phục vụ Hội nghị đạt kết quả tốt.
Nhận được Thông báo này, đề nghị các đồng chí Chi cục trưởng, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục chuẩn bị báo cáo, bố trí công việc, tham dự giao ban đầy đủ, đúng quy định./.
Nơi nhận:                                                                      KT. CỤC TRƯỞNG
- Tổng cục THADS; (để b/c)                                             PHÓ CỤC TRƯỞNG
- UBND huyện nơi tổ chức; (để p/h)
- Lãnh đạo Cục;
- Chi cục THADS cấp huyện;                                                                          
- Trưởng Phòng chuyên môn;                                                       (Đã ký)
- Lưu VT, TH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                     Hoàng Thị Thu Trang
 
Các tin đã đưa ngày: